ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у општини Лазаревац

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Пријаве за учешће се подносе до 18. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2146 метара квадратних. Земљиште се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. На парцели се може градити објекат максималне висине П+2+Пк, а бруто развијена грађевинска површина објекта може да буде 3433,60 метара квадратних. Опширније

Деветнаест инвеститора се пријавило за куповину земљишта на Звездари

By | Вести, Истакнуто
Земљиште на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића на Звездари продато је на јавном надметању које је обављено у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За учешће на лицитацији пријавило се деветнаест заинтересованих правних и физичких лица, а највећу цену дало је предузеће ЉУБА ИНВЕСТ из Параћина, које ће у буџет Београда уплатити 108 милиона динара за купљено земљиште и додатно ће, у поступку прибављања грађевинске дозволе, уплатити средства на име обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Велики број пријављених инвеститора на лицитацији потврђује, с једне стране, транспарентност поступака које спроводи Дирекција и, са друге стране, говори о поверењу инвеститора да своја средства уложе у непокретности које отуђује Град Београд. Опширније

Урбанистичко-техничка документација за изградњу водоводне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци у Лазаревцу

By | Вести
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је тендер за пројектовање водовдне мреже и резервоара у насељима Араповац и Миросаљци. Процењена вредност израде техничке документације је 9,6 милиона динара, а тендер је значајан јер ће се добити пројекти за више објеката водоснабдевања и водоводне мреже дужине 23,5 километара. Пријаве пројектантских кућа Дирекција ће прикупљати до 21. јануара, када ће почети преглед пристиглих понуда и одабир најповољнијег пружаоца ових услуга. Опширније

Откривање неексплодираних убојитих средстава код Старог савског моста

By | Вести
На око метар удаљености од стуба Старог савског моста, на новобеоградској страни, током геомеханичких истраживања у оквиру израде идејног пројекта новог моста пронађена је бомба, о чему су по прописаној процедури обавештени надлежни државни органи, који су спровели испитивање, идентификацију и уклањања пронађеног предмета. Опширније

У јануару истиче рок за подношење захтева за репрограм дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

By | Вести

Почетком јануара следеће године, односно за нешто више од месец дана, истиче рок за подношење захтева у складу са Одлуком о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта, која је ступила на снагу 4. јула.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта на Звездари

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Станислава Сремчевића на Звездари. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела у Улици Станислава Сремчевића, којој одговара катастарска парцела број 21858 КО Звездара, површине 504 метара квадратних. Локација се налази на углу Војислава Илића и Станислава Сремчевића, у површинама намењеним за становање са делатностима, где становање може да буде заступљено 70%. Дозвољена је изградња сутеренских, подрумских и надземних етажа максимално П+5+Пс, док није дозвољена изградња стамбеног простора у сутерену и приземљу.

Опширније

До грађевинске дозволе кроз уговор за изградњу недостајуће инфраструктуре

By | Вести

Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. Од пре неколико година законом је дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу. Примењујући таква законска решења, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда позвала је пре три године инвеститоре да поднесу захтеве, после чега је закључено близу 150 уговора, кроз које се реализује јавна инфраструктура у вредности од око две милијарде динара. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Браће Јерковић

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Браће Јерковић. Пријаве се подносе до 13. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште површине 2245 метара квадратних на коме је планирана изградња објеката за спорт и рекреацију комерцијалног карактера, са колективном гаражом у подрумским етажама.

Опширније

Јавни увид у план детаљне регулације прве фазе постројења у Великом Селу

By | Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. новембра 2018. године до 15. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавни увид у план детаљне регулације Парка пријатељства у Новом Београду

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“-УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 13. новембра до 13. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније