Дискусија о радовима са конкурса за Макишко поље

By | Вести

Дискусија о радовима који су награђени на урбанистичко-aрхитектонском конкурсу за деo Макишког поља одржаће се 22. фебруара у 16 сати у Урбанистичком заводу Београда, Палмотићева 30.

Уз стручну помоћ Удружење архитеката Србије, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је у марту прошле године урбанистичко-aрхитектонски конкурс дела Макишког поља. Радови су прикупљани до јуна, а обавештење о резултатима конкурса објављено је у септембру. Опширније

Jавни увид у урбанистички план ретензије „Ласта“ и Мокролушког кишног колектора

By | Планови у изради

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Вождовац и Звездара, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 14. фебруара до 19. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Сремчици

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града у Сремчици. За продају је понуђена грађевинска парцела на углу Дворжакове и Жила Верна, површине 472м2, планирана за изградњу објекта породичног становања. Пријаве за учешће се подносе до 13. марта 2018. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.
Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у градској општини Чукарица

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинскoj парцели, коју чини катастарска парцела 2925/2 КО Сремчица, површине 472 m2 уписана у Лист непокретности број 4956 КО Сремчица, као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази на углу улица Дворжакове и Жила Верна у Градској општини Чукарица.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2018.год.

Изложба радова са конкурса за Макишко поље

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, организује изложбу конкурсних радова отвореног, анкетног, анонимног, једностепеног, урбанистичко-aрхитектонског конкурса за деo Макишког поља, ГО Чукарица у Београду.

Изложба ће се одржати у Урбанистичком заводу Београда, сала у приземљу, Палмотићева 30, Београд, у периоду од  8. до 24. фебруара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 19 часова и суботом од 9 до 15 часова (осим за дане  државног празника 15. и 16. фебруара, као и за викенд 17. и 18. фебруара). Дискусија о радовима одржаће се 22. фебруара 2018. године у  16.00 часова.

Извештај о раду жирија можете погледати овде:
Каталог Макишко поље

Понавља се јавно надметање за продају земљишта у Улици Милоја Закића

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда поново је расписала оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Милоја Закића на Чукарици. С обзиром да на првом надметању није пристигла ниједна пријава, земљиште се овог пута нуди по цени умањеној за 20%. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица, на три појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.01.2018.год.

Радови на Бранковом мосту

By | Вести

24.01.2018.

У погону извођача извршена је санација 325 метара пешачке ограде.
Извршена је антикорозивна заштита на 65% површина, у току су припреме за завршни премаз на ивичњаку и одбојној огради.
Завршена је монтажа одбојне ограде у дужини од 432 метра.
Извршено је заваривање спојева челичних конзола у дужини од 3800 метара.
Монтирано је свих 400 метара ивичњака.
Уграђено је свих 350 тона новог челика.
Монтиране су све нове конзоле.
Монтиране су пешачке стазе, ивични носач и граничници на целој дужини.
Опширније

Нови тендери за изградњу инфраструктуре

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је тендере за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Међулужје у Младеновцу, водовода за вртић Облачак у насељу Падина и канализације у парк-шуми Звездара. Процењена вредност радова у сва три тендера је 117,6 милиона динара, а понуде могу да се доставе до 14. односно 19. фебруара, после чега ће уследити преглед понуда, одабир најповољнијих понуђача и потписивање уговора.

За део територије општине Младеновац бираће се понуђач који ће пројектовати и извести радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Међулужју, за које је процењена вредност 96 милиона динара. Постројење ће прихватити отпадне воде из канализационе мреже на коју су сада прикључена домаћинства, а пречишћена вода ће се затим испуштати у реку Јабланицу, тако да њен квалитет буде у складу са прописима за испуштање у отворене водотокове. Пројектом ће бити предвиђена фазна изградња постројења, у складу са планираним ширењем канализационе мреже на овом подручју, чиме ће се обезбедити довољни капацитети постројења за прикључење будућих корисника.

У насељу Падина изградиће се 340 метара водоводне мреже, како би се обезбедило стабилно снабдевање водом вртића „Облачак“. Пројектоваће се и изградити секундарна водоводна мрежа пречника 150 мм, у регулацији постојећих саобрћајница у складу са фактичким стањем на терену. Процењена вредност радова је 4,6 милиона динара, а пројектовање и изградњу најповољнији понуђач треба да заврши у року од осам месеци.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације на територији парк-шуме Звездара са израдом техничке документације подразумева пројектовање и извођење радова у Звездарској и Идријској улици са уређењем комуналне стазе у делу Локрумске улице. У овим улицама нема изграђене фекалне канализације, а отпадне воде се одводе преко индивидуалних септичких јама. Пројектоваће се и изградити канализација у дужини од 570 метара, пречника 250 мм. Процењена вредност радова је 17 милиона динара и конкурсном документацијом је предвиђено да посао пројектовања и изградње треба да се заврши у року од 15 месеци.

Планирани прекиди у раду веб сајта Дирекције

By | Вести

Интернет стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда имаће прекид у раду од петка, 19. јануара 2018. године, после 16 часова, до понедељка 22. јануара 2018.године у 7 часова, због техничког одржавања електро мреже у згради Дирекције.

Радови који ће се спроводити на одржавању неопходни су ради обезбеђивања стабилног напајања електричном енергијом.