Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Омладинској улици, градска општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.11.2017.год.

omladinska

Јавно надметање за продају земљишта у Омладинској улици

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Омладинској улици на општини Савски венац. Оглашена је парцела површине 1310м2, која је планирана за изградњу зграде високог стандарда становања са делатностима. Пријаве за учешће се подносе до 21. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Опширније

1

Инвеститори треба да пријаве бесправно изграђену инфраструктуру

By | Вести
Нелегално изграђена инфраструктура могла би да постане део система градског водовода и канализације. Инвеститори треба да покрену процедуре за евидентирање бесправне инфраструктуре коју су градили и да обезбеде техничку документацију са подацима о траси нелегалне мреже, њеној дужини, дубини и пречнику, врсти материјала који су коришћени, као и о броју прикључака на нелегалној мрежи. Опширније

slika_vest_kriminal

Криминал на Северној тангенти

By | Вести
Десет од једанаест трафостаница на Северној тангенти обијено је од отварања саобраћајнице 2014. године. Од десет обијених трафостаница, осам је опљачкано и није у функцији, услед чега јавно осветљење не ради на 10 километара трасе. Питање је времена када ће две обијене трафостанице које су још увек у функцији престати са радом. Безбедност свих учесника у саобраћају угрожена је нефункционисањем јавног осветљења, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ургирала је од 2014. године седам пута код надлежних институција да се уреди питање употребе и одржавања трафостаница. Опширније

slika_vest_javni

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац, са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. новембра до 6. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату), 18. јануара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 6. децембра 2017. године.

Опширније

blok-61

Продато земљиште у Блоку 61 у Новом Београду

By | Вести

Земљиште на углу Војвођанске и Др Ивана Рибара у новом Београду продато је за близу 220 милиона динара на лицитацији која је одржана у петак, 3. новембра у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. До рока предвиђеног огласом приспела је једна пријава, предузећа „ENERGOINVEST GROUP“, које ће излицитирани износ уплатити у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку прибављања грађевинске дозволе имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Опширније

slika_vest_blok13

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд

By | Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (у сутерену) од 1. новембра до 1. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату) 14. децембра 2017. године.у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Kраљице Марије 1, најкасније до 1. децембра 2017. године.

Опширније

brankov_f

Радови на Бранковом мосту

By | Вести

27.10.2017.

Завршена демонтажа: пешачка ограда, заштитна ограда, ивични носач, бетонске плоче пешачке стазе, ивичњаци, инсталације и декоративно осветљење.
У току је репарација и израда нове АКЗ заштите демонтиране пешачке и одбојне ограде.
У току је израда новопројектованих дилатација.
Монтирано је 198 конзолних носача.
У току је монтажа конструкције пешачке стазе – завршено 130 метара од укупно 435 метара.

Опширније

posledice

Бесправно изведена инфраструктура мора да се евидентира

By | Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда покренула је иницијативу да Град Београд донесе одлуку којом би се створили услови за евидентирање бесправно изграђене инфраструктуре, чиме би се омогућило ажурирање катастра подземних инсталација. Иницијатива је покренута како би се спречило даље угрожавање инфраструктуре коју Дирекција легално гради у насељима где је у ранијем периоду изведена бесправна мрежа. Опширније

izgled-table

Узурпирање земљишта у јавној својини града

By | Вести

Грађевинско земљиште у јавној својини града Београда, које се налази у припреми за отуђење, оптерећено је нелегалном производњом пољопривредних култура. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда тражиће од надлежних градских институција да припреме документацију за подношење кривичних пријава против свих лица која незаконито узурпирају градско земљиште и тиме онемогућавају реализацију инвестиција од значаја за град Београд. Опширније