Дирекција

ПРОГРАМ

Основна делатност Дирекције је уређивање грађевинског земљишта, послови и активности у вези отуђења грађевинског земљишта, као и припремање и изградња капиталних објеката од значаја за град Београд. Дирекција, у складу са Статутом града Београда, обавља делатност на подручју седамнаест градских општина. Дирекција за сваку пословну, односно буџетску годину, припрема Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта, који усваја Надзорни одбор Дирекције, а на предлог надлежне организационе јединице Градске управе годишњи програм доноси Скупштина града Београда.

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта  сачињава се у складу са Законом о планирању и изградњи и садржи:
– програм уређивања грађевинског земљишта
– програм уређивања грађевинског земљишта за изградњу капиталних саобраћајница од посебног интереса за град Београд

Овим програмима планирају се инвестициони радови и активности на припремању и опремању грађевинског земљишта, активности на отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града и активности на припремању и изградњи капиталних саобраћајница од посебног интереса за град Београд, а све у оквиру планираних извора и обима финансијских средстава. Финансијска средства се обезбеђују из буџетских прихода које реализује Дирекција и наменских кредита.

У највећем делу, буџетски приход који Дирекција реализује су средства: накнаде за уређивање грађевинског земљишта, доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађевинског земљишта и закупнине пословног простора и отуђења грађевинског земљишта.

Врсту и обим програмских задатака опредељују планирани приходи и примања, стање реализације инвестиција и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје више година, стање реализације инвестиција за изградњу капиталних саобраћајница од посебног интереса за град, као и стање израде започете планске и техничке документације.

Програм садржи избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности које су утврђене по следећим основним критеријумима:
– завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже и објеката значајних за развој града у целини
– изградња нових објеката, реконструкција и доградња постојећих који су неопходни за реализацију различитих садржаја по уговорима са инвеститорима
– израда планске и техничке документације за подручја чија се изградња планира у наредним годинамa

1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Програм обухвата радове на припремању грађевинског земљишта за изградњу (истражни радови, геодетске и друге подлоге, урбанистичка и техничка документација, решавање имовинско-правних послова, санација терена и др.) и радове на опремању грађевинског земљишта (изградња објеката комуналне инфраструктуре и уређење слободних површина), прибављање грађевинског земљишта, изградњу станова за расељавање и припремање грађевинског земљишта за доделу. Овај део програма обухвата и активности на припреми за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда.

2. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
Програм обухвата радове и активности на припремању и опремању грађевинског земљишта за изградњу капиталних саобраћајних праваца или система, са припадајућом инфраструктуром.