Изградња инфраструктуре за робну кућу ИКЕА

By 4. августа 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште је извела радове и прибавила употребне дозволе за саобрацајнице У1 И У2 са припадајућом инфраструктуром, како би се омогућио приступ комплексу ИКЕЕ, као и употребну дозволу за регулацију Завојничке реке и Глеђевачког потока. Радови су изведени у предвиђеном року, а предуслов су за добијање употребне дозволе за објекат ИКЕЕ.

Захваљујемо компанији ИКЕА на изузетној сарадњи у процесу припремања и опремања локације. Радовима на опремању грађевинског земљишта створили су се услови за даљи Развој ове зоне и долазак нових инвеститора.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда прибавила је употребне дозволе за саобраћајнице У1 и У2 којима се приступа објекту робне куће ИКЕА, као и употребну дозволу за регулацију Завојничке реке и Глеђевачког потока. У току је поступак прибављања употребних дозвола за изведене радове на озелењавању, као и за радове на изградњи петље „Траншпед“, водоводне бустер-станице и монтажне трафостанице. Радовима на изградњи инфраструктуре стварају се услови за даљи развој ове привредне зоне и долазак нових инвеститора.

Град Београд је преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда контролисао изградњу јавне инфраструктуре за робну кућу ИКЕА, а саобраћајнице са пратећом инфраструктуром које је инвеститор изградио у оквиру јавног грађевинског земљишта прелазе у својину града Београда.

Изграђено је близу два километра саобраћајница којима се приступа комплексу, затим мост преко Завојничке реке дужине 40 метара и 5000 метара водоводне и канализационе мреже. Важан део радова представљала је и регулација Завојничке реке и Глеђевачког потока, укупне дужине 2800 метара са пропустом на Глеђевачком потоку пречника 3 метра и дужине 26 метара. Зеленило је уређено на површинама од преко 60.000 квадрата и  изведено је јавно осветљење и трафо станица. Осим надзора над извођењем радова, Дирекција је решила и имовинско-правне односе на 730 катастарских парцела које су улазиле у састав јавне инфраструктуре и уписала на њима јавну својину града Београда.

Вредност радова које је извео инвеститор је око 1,2 милијарде динара, а по изради пројекта изведеног стања биће урађен коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта на бази изведених површина.