Јавно надметање за продају земљишта у Лазаревцу

By 25. новембра 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на две појединачне грађевинске парцеле, и то на грађевинској парцели ГП1 укупне површине 2.192м2 и ГП2 укупне површине 2.146м2. Парцеле се налазе у површинама намењеним становању са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за јавне приходе и износи 10.393,23 динара по метру квадратном земљишта, тако да почетни износ за ГП1 износи 22.781.960,16 динара, а за ГП2 22.303.871,58 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudenja-gradevinskog-zemljista-18/