Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karpoševoj ulici

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karpoševoj ulici. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 30. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Karpoševoj ulici na Čukarici, koju čini građevinska parcela u svojini grada Beograda površine 261 kvadratni metar. Na parceli je dozvoljena izgradnja objekta za višeporodično stanovanje u području sa neposrednom primenom pravila građenja. Sa višeporodičnim stanovanjem kompatibilni su komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti, a na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža.

Opširnije

OGLAS ZA PRIBAVLjANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNU SVOJINU GRADA BEOGRADA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

By | Oglas

Predmet pribavljanja

Predmet pribavljanja je građevinsko zemljište minimalne površine  od 20.000m2, koje mora da zadovoljava kriterijume prostorno-urbanističke adekvatnosti u smislu blizine stambenih zgrada iz programa stambene podrške koje je Grad već izgradio, kao i drugim kompatibilnim namenama, saobraćajne dostupnosti i dostupnosti objektima javnih usluga, kao što su osnovne škole, dečje ustanove, zdravstvene ustanove, centri snabdevanja i drugo.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 27.12.2019.god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karlovačkoj ulici

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karlovačkoj ulici, u opštini Vračar. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karlovačkoj ulici, Opština Vračar

By | Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište između ulica Gružanske, Karlovačke i Todora od Stalaća, na građevinskim parcelama:

GP1, ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/7, 3556/7 upisane u list nepokretnosti broj 3094 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i katastarska parcela 2562/1, upisana u list nepokretnosti broj 3825 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i

GP2,  ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/4 i 2579/1, obe KO Vračar, upisane u list nepokretnosti broj 4590 KO Vračar,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.12.2019. god.

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo objekta sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradske opštine Grocka i Sopot (I i II faza)

By | Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu), u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja 39 i u zgradi Gradske opštine Sopot, Kosmajski trg br. 5, od 23. decembra 2019. do 13. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA ROSPI ĆUPRIJA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

By | Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 2. decembra do 10. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 6. februara 2020. godine, u 13 časova. Opširnije

RAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Ovčanski put, Gradska opština Palilula sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

By | Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u od 25. novembra do 24. decembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije