Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Skupština grada Beograda je osnivač preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“ JP, kao organizacije sa posebnim zadacima od interesa za grad i uređenje građevinskog zemljišta.

Delatnost Direkcije obuhvata upravljanje, uređivanje, opremanje i unapređenje gradskog građevinskog zemljišta i objekata od značaja za Beograd.

Direkcija priprema programe uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje magistralnih i drugih objekata komunalne infrastrukture, kao i studije, analize, ekspertize i konkurse za potrebe rešavanje specifičnih prostornih, infrastrukturnih i drugih problema uređenja grada.

Direkcija obračunava elemente za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i obavlja druge poslove na uređivanju građevinskog zemljišta. Za potrebe investitora priprema informacije o svim potencijalnim lokacijama, potrebnu dokumentaciju, podloge i elaborate za otuđenje građevinskog zemljišta.

Cilj Direkcije je zaštita javnog interesa, a rukovodstvo i zaposleni ovaj zadatak uspešno realizuju sprovodeći odgovornu poslovnu politiku i čvrstu finansijsku disciplinu.