Direkcija

DOKUMENTA I IZVEŠTAJI






Informator o radu
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
Ugovor zaključen između Direkcije i Grada Beograda – Sekretarijata za stambene i komunalne poslove od 08.09.2017.
Sporazum o raskidu ugovora od 10.02.2017. i aneksa osnovnog uovora od 13.04.2017. godine
Statut Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.