Do građevinske dozvole kroz ugovor za izgradnju nedostajuće infrastrukture

By 14. novembra 2018.Vesti

Do građevinske dozvole kroz ugovor za izgradnju nedostajuće infrastrukture
Nedostatak javne komunalne infrastrukture investitorima može da bude jedna od prepreka za dobijanje građevinske dozvole. Od pre nekoliko godina zakonom je data mogućnost da investitori zaključe ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture i na taj način obezbede da se objekat koji grade priključi na gradsku komunalnu mrežu. Primenjujući takva zakonska rešenja, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pozvala je pre tri godine investitore da podnesu zahteve, posle čega je zaključeno blizu 150 ugovora, kroz koje se realizuje javna infrastruktura u vrednosti od oko dve milijarde dinara.

Ugovori se mogu realizovati na više načina. Investitori mogu sami da finansiraju izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, zatim je moguće ugovoriti nedostajuću infrastrukturu koja se realizuje sredstvima Grada Beograda kroz program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta, a treća mogućnost je da investitori ulože sredstva koja se obračunavaju kroz umanjenje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Investitori koji se odluče da svojim sredstvima grade infrastrukturu u površinama javne namene, preuzimaju obavezu da u ime Direkcije finansiraju sve aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, izvođenju radova i tehničkom pregledu izgrađenih objekata, dok je obaveza Direkcija da angažuje svoje stručne službe na praćenju i kontroli svih aktivnosti. U poslednje tri godine Direkcija je sa pravnim i fizičkim licima zaključila preko 50 ovakvih ugovora i na ovaj način u javnu svojinu grada biće pribavljeno oko 5000 metara sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže.

Kada nedostajuću infrastrukturu finansira Grad Beograd, Direkcija svojim programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta planira deo ili sve aktivnosti i zaključuje ugovore kojima se usklađuje dinamika izgradnje komunalne infrastrukture sa dinamikom investitora koji gradi objekat. Na ovaj način je zaključeno još 50 ugovora, kojima se stvaraju uslovi da se po završetku izgradnje objekat priključi na gradsku saobraćajnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Investitorima može i da se umanji doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta za iznos koji su uložili u izgradnju nedostajuće infrastrukture. Direkcija je do sada zaključila blizu 50 ovakvih ugovora kroz koje se realizuje komunalna infrastruktura za stambene i poslovne komplekse, a među njima su i najznačajnije investicije u gradu kao što je robna kuća IKEA, za koju je bilo potrebno izgraditi nedostajuću infrastrukturu u vrednosti od preko milijardu dinara.

Zaključenje ugovora ove vrste je od opšteg interesa za razvoj grada, jer se povećava komunalna opremljenost, ostvaruje se ušteda budžetskih sredstava, podstiču se građevinske investicije, a shodno tome i razvoj svih drugih privrednih delatnosti na teritoriji grada Beograda.