Izgradnja infrastrukture na lokaciji IKEA

By 7. jula 2017.Vesti

Grad Beograd je preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kontrolisao izgradnju javne infrastrukture za robnu kuću IKEA, a saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom koje je investitor izgradio u okviru javnog građevinskog zemljišta prelaze u svojinu grada Beograda.

Izgrađeno je blizu dva kilometra saobraćajnica kojima se pristupa kompleksu, zatim most preko Zavojničke reke dužine 40 metara i 5000 metara vodovodne i kanalizacione mreže. Važan deo radova predstavljala je i regulacija Zavojničke reke i Gleđevačkog potoka, ukupne dužine 2800 metara sa propustom na Gleđevačkom potoku prečnika 3 metra i dužine 26 metara. Zelenilo je uređeno na površinama od preko 60.000 kvadrata i  izvedeno je javno osvetljenje i trafo stanica. Osim nadzora nad izvođenjem radova, Direkcija je rešila i imovinsko-pravne odnose na 730 katastarskih parcela koje su ulazile u sastav javne infrastrukture i upisala na njima javnu svojinu grada Beograda.

Vrednost radova koje je izveo investitor je oko 1,2 milijarde dinara, a po izradi projekta izvedenog stanja biće urađen konačni obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na bazi izvedenih površina. Ukoliko je vrednost radova na pripremanju i opremanju zemljišta veća od visine doprinosa, razlika će se priznati investitoru na sledećem objektu u okviru iste građevinske parcele.

Prvi korak ka realizaciji robne kuće IKEA učinila je Republika Srbija u oktobru 2014. godine kada je, zajedno sa Gradom Beogradom i nadležnim javnim preduzećima, zaključila sa privrednim društvom IKEA Memorandum o saradnji u cilju realizacije projekta izgradnje i otvaranja prve robne kuće IKEA u Beogradu. IKEA je ovim Memorandumom izrazila nameru da učestvuje u izgradnji javne i komunalne infrastrukture neophodne za funkcionisanje objekta. Potom je usledio niz aktivnosti na realizaciji potpisanog memoranduma kako bi se stvorili uslovi za donošenje odluke Nadzornog odbora Direkcije o zaključivanju ugovora sa investitorom, koji je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji izveo javnu infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje kompleksa.