Zemljište

DOPRINOS I NAKNADA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, koji je propisan Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 2/15, 16/15, 74/15 i 36/17), odnosno naknada za uređivanje građevinskog zemljišta prema prethodnim propisima, je izvorni lokalni javni prihod i iz koga se finansira uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno finansira izgradnja nedostajuće infrastrukture grada Beograda, na teritoriji 17 gradskih opština, a prema godišnjem Programu uređivanja građevinskog zemljišta.
U Direkciji je moguće izvršiti upit o svakom zaključenom ugovoru, odnosno može se proveriti da li je na određenoj lokaciji investitor zaključio ugovor sa Direkcijom.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta se utvrđuje na osnovu prosečne cene m² stanova novogradnje na teritoriji grada, ukupne neto površine objekata, koeficijenta zone i koeficijenta namene, a prema Odluci o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br. 2/15, 16/15, 74/15 i 36/17).

Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, a na osnovu obračuna doprinosa koji vrši ova Direkcija i dostavlja nadležnom organu gradske, odnosno opštinske uprave.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta plaća se jednokratno ili u ratama, u periodu od 36 meseci.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta usklađuje se prema zvanično objavljenom pokazatelju rasta potrošačkih cena, Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, od dana obračuna do dana plaćanja. U slučaju plaćanja doprinosa jednokratno, do prijave radova, investitor ima pravo na umanjenje od 30%. Za obračune doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, urađenih posle 10.4.2017. godine, u skladu sa Odlukom o dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl. list grada Beograda“, br 36/2017), u slučaju plaćanja doprinosa jednokratno do prijave radova investitori imaju pravo na umanjenje od 40%.

U slučaju plaćanja doprinosa u ratama, investitor plaća prvu ratu u visini od 10% utvrđenog doprinosa najkasnije do podnošenja zahteva za prijavu radova, a preostali iznos u mesečnim ratama, koje će se usklađivati prema zvanično objavljenom pokazatelju rasta potrošačkih cena, Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, za period od baznog datuma obračuna doprinosa do poslednjeg dana u mesecu, a uplaćuju se do 15. u narednom mesecu.

Investitor je dužan da izvrši uplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u celosti, odnosno ako plaća na rate da uplati prvu ratu i dostavi sredstva obezbeđenja, najkasnije do podnošenja prijave radova.

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

Do usaglašavanja Zakona o legalizaciji objekata sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Direkcija, u postupku naknadnog izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, vrši obračun i ugovara naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta na osnovu Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Investitor kome je dato zemljište u zakup posle sprovedenog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda, koji nakon zaključenog ugovora o davanju zemljišta u zakup, u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, na osnovu akta nadležnog organa ostvari pravo na izgradnju veće površine od ugovorene, za nju, kao i za površinu po konačnom obračunu, plaća pri presečnom odnosno konačnom obračunu, jedinični iznos zakupnine i naknade utvrđene ugovorom koji podležu usklađivanju prema pokazatelju rasta potrošačkih cena Zavoda za informatiku i statistiku gradske uprave, od dana zaključenja ugovora o davanju zemljišta u zakup do dana plaćanja, bez uzimanja u obzir uvećanog koeficijenta ostvarenog u postupku davanja zemljišta u zakup.

Investitori koji su zaključili ugovore sa Direkcijom o regulisanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ili iste zaključe do 1. marta. 2015. godine u obavezi su da plaćaju naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta u svemu u skladu sa zaključenim ugovorom.

Iznos naknade valorizuje se na osnovu zvanično objavljenog pokazatelja rasta potrošačkih cena koje objavljuje Zavod za informatiku i statistiku gradske uprave.