Оглас – јавно надметање

By 19. августа 2015.Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији уз улицу Космајског одреда (магистрални пут М-23) у Младеновцу, на катастарској парцели 2432 КО Рајковац, површине 1.261 м2, уписаној у листу непокретности број 1438 КО Рајковац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.08.2015.год.