Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на Аутокоманди

By 13. децембра 2017.Оглас

Предмет отуђења је земљиште у комплексу пословно-трговачког центра „Аутокоманда“, између Булевара Стефана Првовенчаног, Табановачке и Трише Кацлеровића, општина Вождовац, на катастарској парцели 3/12 КО Вождовац, површине 2.564 m2, која је уписана у Лист непокретности број 4179 КО Вождовац,  као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13.12.2017.год.