Земљиште у Блоку 63 продато за 800 милиона динара

By 18. априла 2017.Вести

Земљиште у Блоку 63 у Новом Београду продато је за 800 милиона динара на лицитацији која је одржана 13. априла у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. До рока предвиђеног огласом, у Дирекцију су приспеле три пријаве, а највиши износ за локацију понудила је Грађевинска дирекција Србије, која ће излицитирани износ уплатити у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку изградње будућих објеката у буџет града Београда уплатити допринос за уређивање грађевинског земљишта који му буде обрачунат у грађевинској дозволи.

Локација се налази на углу улица Јурија Гагарина и Нехруове, површине 8328m2. Према информацији о локацији, катастарска парцела 3347/70 КО Нови Београд налази се у зони мешовитих градских центара, који подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем. Укупно дозвољена бруто развијена грађевинска површина објеката на парцели је 41.640m2 и могуће је градити објекат висине осам спратова плус повучен спрат.

Будући објекти могу се градити као пословни или пословно стамбени, с тим што су у приземљу обавезни комерцијални садржаји. На парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража, а у складу са важећим планом генералне регулације овог подручја за реализацију изградње било ког објекта потребна је израда и потврда урбанистичког пројекта, ради урбанистичко-техничке разраде локације.

Почетни износ цене утврђен је на основу тржишне вредности земљишта, које је процењено од стране Управе јавних прихода града Београда у износу од 61.599,60 динара по метру квадратном земљишта, што је значило да је почетна цена за површину комплекса од 8328m2 износила 513.001.468,80 динара. Ради учествовања у поступку јавног надметања подносиоци пријаве били су обавезни да уплате депозит у висини од 10% од почетног износа цене или да за тај износ положе лицитациону банкарску гаранцију.