Земљиште

ДОПРИНОС И НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је прописан Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 2/15, 16/15, 74/15 и 36/17), односно накнада за уређивање грађевинског земљишта према претходним прописима, је изворни локални јавни приход и из кога се финансира уређивање грађевинског земљиштa, односно финансира изградња недостајуће инфраструктуре града Београда, на територији 17 градских општина, а према годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта.
У Дирекцији је могуће извршити упит о сваком закљученом уговору, односно може се проверити да ли је на одређеној локацији инвеститор закључио уговор са Дирекцијом.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

Допринос за уређивање грађевинског земљишта се утврђује на основу просечне цене m² станова новоградње на територији града, укупне нето површине објеката, коефицијента зоне и коефицијента намене, а према Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 2/15, 16/15, 74/15 и 36/17).

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши ова Дирекција и доставља надлежнoм органу градске, односно општинске управе.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у ратама, у периоду од 36 месеци.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта усклађује се према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена, Завода за информатику и статистику градске управе, од дана обрачуна до дана плаћања. У случају плаћања доприноса једнократно, до пријаве радова, инвеститор има право на умањење од 30%. За обрачуне доприноса за уређивање грађевинског земљишта, урађених после 10.4.2017. године, у складу са Одлуком о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр 36/2017), у случају плаћања доприноса једнократно до пријаве радова инвеститори имају право на умањење од 40%.

У случају плаћања доприноса у ратама, инвеститор плаћа прву рату у висини од 10% утврђеног доприноса најкасније до подношења захтева за пријаву радова, а преостали износ у месечним ратама, које ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена, Завода за информатику и статистику градске управе, за период од базног датума обрачуна доприноса до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу.

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве радова.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

До усаглашавања Закона о легализацији објеката са Законом о планирању и изградњи, Дирекција, у поступку накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе, врши обрачун и уговара накнаду за уређивање грађевинског земљишта на основу Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Инвеститор коме је дато земљиште у закуп после спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања понуда, који након закљученог уговора о давању земљишта у закуп, у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта, на основу акта надлежног органа оствари право на изградњу веће површине од уговорене, за њу, као и за површину по коначном обрачуну, плаћа при пресечном односно коначном обрачуну, јединични износ закупнине и накнаде утврђене уговором који подлежу усклађивању према показатељу раста потрошачких цена Завода за информатику и статистику градске управе, од дана закључења уговора о давању земљишта у закуп до дана плаћања, без узимања у обзир увећаног коефицијента оствареног у поступку давања земљишта у закуп.

Инвеститори који су закључили уговоре са Дирекцијом о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе до 1. марта. 2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором.

Износ накнаде валоризује се на основу званично објављеног показатеља раста потрошачких цена које објављује Завод за информатику и статистику градске управе.