Земљиште

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда припрема локације за доделу инвеститорима који су заинтересовани за изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја. Припремом локација за доделу инвеститорима, Дирекција остварује један од својих основних задатака, управљање грађевинским земљиштем.

У току припреме локација Дирекција формира грађевинску парцелу и решава све имовинско-правне односе, тако да заинтересовани инвеститори могу да уђу у посед земљишта које није оптерећено својинским питањима и на тај начин могу квалитетно да планирају изградњу према урбанистичкој намени локације. Земљиште се додељује као неизграђено и уређено, а може се дати и као неуређено ако инвеститор прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.

Инвеститори заинтересовани за учешће у поступцима јавног надметања могу на овом порталу добити ближе информације о могућностима изградње на локацијама за које је припрема у току.

ПРИПРЕМЉЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

ЛОКАЦИЈА УЗ УЛИЦУ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

Општина: Лазаревац
Намена: Становање са делатностима

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА “ГРМЕЧ “ ГП1 И ГП2

Општина: Земун
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, ГП2

Општина: Земун
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ ЗА СТАНОВАЊЕ У КАРЛОВАЧКОЈ УЛИЦИ ГП1 И ГП2

Општина: Врачар
Намена: Становање са максимално 20% пословања

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ ЗА ДОДЕЛУ ИНВЕСТИТОРИМА

ЛОКАЦИЈА У СЛАВОНСКОЈ УЛИЦИ

Општина: Земун
Намена: Становање са максимално 10% пословања

Инфо Мапа

ГП1, БЛОК 53

Општина: Нови Београд
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Општина: Чукарица
Намена: Комерцијалне зоне и градски центри

Инфо Мапа

КАРПОШЕВА ГП1

Општина: Чукарица
Намена: Вишепородично становање

Инфо Мапа

КАРПОШЕВА ГП2

Општина: Чукарица
Намена: Вишепородично становање

Инфо Мапа

КАРПОШЕВА ГП3

Општина: Чукарица
Намена: Вишепородично становање

Инфо Мапа

КАРПОШЕВА ГП5 И ГП6

Општина: Чукарица
Намена: Вишепородично становање

Инфо Мапа

КАРПОШЕВА ГП10

Општина: Чукарица
Намена: Вишепородично становање

Инфо Мапа