Земљиште

ПРОПИСИ

Услови и начин планирања и уређења простора, уређивања грађевинског земљишта, отуђења, давања у закуп и изградње објеката, прописана су законом и подзаконским актима:

Одлукa о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 50/18)

Одлукa о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о изменама и допуни одлуке о одређивању зона на територији града Београда 

Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Београда“, бр. 43/17)

Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Београда“, бр. 2/17)

 Одлука о начину измирења доспелог дуга по основу накаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 2/17)

 Одлука о изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Београда“, бр. 126/16)

Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист града Београда“, бр. 20/15)

Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 74/15)

Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 16/15)

Oдлука о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 36/17)

Oдлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 2/15)

Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14)

Одлука о одређивању зона на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 81/15)

Одлука о изменама и допунама одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 97/14)

Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда“, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12, 42/12, 65/12, Сл. гласник РС бр. 64/13 – УС, Сл. лист града Београда бр. 78/13, 24/14)