Јавни увид у нацрт ПДР подручја северно од Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице

By 6. новембра 2019.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 4. новембра до 4. децембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 23. јануара 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 4. децембром 2019. године.

План детаљне регулације дела подручја северно од  Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице има за циљ дефинисање површина јавне и остале намене, правила уређења и грађења предметног простора у складу са постојећом типологијом блокова, оствареним просторним вредностима и капацитетима, интерном мрежом саобраћајница и постојећим слободним  и зеленим површинама, дефинисање статуса неплански изграђених објеката, решење паркирања за постојеће капацитете, као и опремање простора комуналном инфраструктуром.

Граница плана обухвата територију између улица: Првомајске, Романијске, Миће Радаковића, Драгана Ракића, Шилерове, Загорске, Раде Кончара, Улицу Раде Кончара од раскрснице са Првомајском до раскрснице са Угриновачком улицом и делове блокова уз Првомајску улицу, од раскрснице са улицом Раде Кончара до Пазовачког пута. Локација се налази у површинама намењеним за површине јавне намене, као и за површине осталих намена: површине за становање, мешовити градски центри и комерцијални садржаји.

У оквиру површина јавне намене планиране су саобраћајне, инфраструктурне и зелене површине, као и површине за јавне службе и објекте. У оквиру површина остале намене планира се зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање, као и зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – отворени блок. За развој комерцијалних садржаја планира се зона мешовитих градских центара у зони средње спратности и зона пратећих комерцијалних садржаја.

Израдом овог плана очекује се повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда становања и пословања, затим обнова, реконструкција и трансформација подручја коју покреће додатна или нова изградња, опремање објектима комуналне, саобраћајне и социјалне инфраструктуре, као и рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну средину применом енергетски ефикасне изградње.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1766841-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-severno-od-prvomajske-ulice-u-delu-od-backe-do-novogradske-ulice/