Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа)

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа), са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину.

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУПЈАВНИ УВИД обавиће се у од 20. септембра до 20. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 26. октобра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије број 1, закључно са 20. октобром 2023. године.

Измене и допуне ПГРБГД – I фаза – 3.етапа односе се, између осталог, на стамбени блок  уз Улицу Др Ивана Рибара у зони 10.С10.4 на к.п. 6883, КО Нови Београд, где је предвиђено  укидање јавног интереса  за изградњу станова за припаднике снага безбедности, односно пренамену локације у површине за становање С10 – зона становања у новим комплексима, уместо површина јавне намене – становање за које је утврђен јавни интерес Републике Србије.

Измене и допуне односе се и на дефинисање услова за изградњу БИО4 кампуса, на локацији уз Улицу Војводе Степе, где је планирана изградња објеката висине преко 32 м, тако што ће се изузетно, за овај комплекс као пројекат од националног значаја, дефинисати спровођење верификацијом Идејног решења са Анализом и потврдом испуњености критеријума за изградњу високих објекта на Комисији за планове Скупштине града Београда.

Такође, изменама и допунама се одређује спровођење коефицијента изграђености у преиспитаним плановима, тако да се коефицијент изграђености обрачунава као индекс изграђености у складу са важећом законском регулативом. За планове у којима је дефинисан и индекс изграђености и коефицијент изграђености примењује се индекс изграђености.

Више информација на:

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа)