Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у улици Лазара Кујунџића на Чукарици

By 11. јануара 2024. 12 јануара, 2024 Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у ГО Чукарица. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 12. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена локација у улици Лазара Кујунџића на Чукарици, на грађевинској парцели ГП 13, којој одговара катастарска парцела број 10130/1 КО Чукарица, укупне површине 255 м2. Према планском документу основна намена је вишепородично становање.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 85.378,60 динара по квадратном метру, што за површину комлекса износи 21.771.543,00 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације и друго. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на броју +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица