Skip to main content

Јавни увид у план детаљне регулације за ППОВ „Остружница“

By 21. фебруар 2019.Вести

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. фебруара до 22. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату) 11. априла 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. марта 2019. године.

У току је јавни увид у План детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница“ са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница. Изградњом ППОВ „Остружница“ створио би се неопходан услов за формирање остружничког канализационог система, коме гравитирају насеља Остружница, Умка, Пећани, Руцка, Велика Моштаница и делови насеља Сремчица, са трајним решењем испуштања пречишћених употребљених вода у реку Саву. Површина обухваћена планом је 12,4 хектара.

Повод за израду плана је почетак изградње Остружничког канализационог система. У постојећем стању нема изграђене фекалне канализације на овом простору, те се отпадне воде евакуишу путем септичких јама и упијајућих бунара. С обзиром да се простор налази узводно од изворишта Београдског водовода, није дозвољено упуштање фекалне канализације у водоток без пречишћавња, те је услов за формирање канализационог система изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.

Земљиште обухваћено границом плана намењено је за водне површине, саобраћајне површине и инфраструктурне површине. Предвиђено је да се све употребљене воде (санитарне и индустријске, као и воде као и воде из септичких јама) одведу до постројења за пречишћавање „Остружница“ и даље, након пречишћавања, у Саву, а атмосферске воде сиситемом кишне канализације испусте у оближње потоке  или реку Саву. Територија обухваћена границом плана (постројење за пречишћавање, приступне комуналне стазе, прикључак на водоводну мрежу, доводни колектор из насеља Остружница) је на плавном (мочварном земљишту), те је потребно извршити насипање и консолидацију терена на коту 77,0мнм која обезбеђује сигурност од плављења.

Изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода „Остружница“  стичу се услови за почетак изградње градске канализације употребљених вода у овом делу града.

Више информација:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757656-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-dela-objekata-ostruznickog-kanalizacionog-sistema—postrojenje-za-preciscavanje-otpadnih-voda-ppov-ostruznica-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu/