Јавни увид у прву фазу урбанистичког плана подручја уз Виноградску улицу у Новом Београду

By 27. фебруара 2019. Вести

Нацрт планa детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза, са извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. фебруара до 26. марта 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 18. априла 2019. год. у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом измена и допуна плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. марта 2019. године.

Скупштина града Београда донела је 2016. године одлуку о изради  Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин. Одлука је донета на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у циљу утврђивања правила уређења и грађења у оквиру подручја планираног за изградњу и његово саобраћајно и инфраструктурно опремање, као и дефинисање планског решења трасе саобраћајнице Београд – Јужни Јадран.

Одлуком је предвиђено да се план ради у 3 фазе:

  1. ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза – комунална површина уз наставак Улице Јурија Гагарина;
  2. ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза – саобраћајна веза улица Војвођанске и Јурија Гагарина са Ауто-путском обилазницом;
  3. ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – III фаза – подручје уз Виноградску улицу.

Првом фазом плана, која је сада на јавном увиду, стварају се услови за реализацију планиранe комуналнe површинe – градскe пијацe, на подручју уз продужетак Улице Јурија Гагарина, у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине.

Са североисточне и источне стране, граница плана поклапа се са спољном регулацијом продужетка Улице Јурија Гагарина и спољном регулацијом постојеће Улице Др Ивана Рибара, у залеђу блокова 71 и 72. У осталом делу обухвата граница се делом поклапа са границама или обухвата делове постојећих катастарских парцела. Површина обухваћена планом износи око 13,9 хектара.

 

више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757873-javni-uvidu-nacrt-pdr-podrucja-uz-vinogradsku-ulicu-sa-saobracajnom-vezom-do-autoputske-obilaznice-novi-beograd-i-surcin—i-faza/