ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавни увид треће фазе Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 18. октобра до 19. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска 79.

Опширније

Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), Нови Београд – I фаза

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 11. октобра до 10. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Опширније

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево, Палилула

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда ЈУП

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 27. септембра до 11. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 40 у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Блоку 40 у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 6235 квадратних метара налази се између Булевара хероја са Кошара, железничке пруге и Улице Тошин бунар, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела бр. 2184/6 КО Нови Београд. Локација се према планском документу налази у површинама пратећих комерцијалних садржаја, где није дозвољена стамбена изградња, а у подручју које се спроводи непосредном применом правила грађења ПГР-а, израдом урбанистичког пројекта. Приступ локацији је из Булевара хероја са Кошара.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у привредној зони Ауто-пут у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Блоку 53 у Привредној зони „Ауто-пут“. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 22.944 квадратних метара налази се у близини Аеродрома „Никола Тесла“ и Кванташке пијаце, а приступ локацији предвиђен је из Преконошке улице. Локација се према планском документу налази у површинама намењеним за привредне делатности, где је предвиђена изградња објеката у функцији привредно-производне или комерцијално-пословне намене.
Опширније

Јавно надметање за продају грађевинског земљишта на Савском венцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је два огласа о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у ГО Савски венац. Пријаве за учешће подносе се до 21. октобра, а јавна надметања по оба огласа одржаће се следећег дана у просторијама Дирекције.

Један оглас о јавном надметању односи се на земљиште површине 1741 квадратни метар, које се налази у Улици Диане Будисављевић, у урбанистичкој целини „Лисичји поток“. Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта, а која износи 61.136,97 динара по квадратном метру земљишта, што за цео комплекс укупно износи 106.439.464,77 динара.

Другим огласом о јавном надметању отуђује се земљиште површине 1087 квадратних метара, које се налази у Улици Александра Тирнанића Тиркета, такође у целини „Лисичји поток“. Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта на овој локацији износи 50.550,80 динара по квадратном метру земљишта, што за комплекс укупно износи 54.948.719,60 динара.

На свакој појединачној лоакцији земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати. Према урбанистичком плану, обе локације се налазе у површинама за становање са делатностима, где су планиране зграде високог стандарда становања типа ретке изграђености са већим бројем станова.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са урбанистичким планом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Улици Диане Будисављевић

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у улици Диане Будисављевић и у улици Aлександра Тирнанића Тиркета, Градска општина Савски венац

Јавно надметање за продају грађевинског земљишта у Батајници

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је два огласа о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у градском насељу Батајница. Пријаве за учешће подносе се до 6. јула, а оба јавна надметања одржаће се следећег дана у просторијама Дирекције.

Један оглас о јавном надметању односи се на земљиште површине 511 квадратних метара, које се налази у Улици браће Војиновић, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 1877/5 КО Батајница. Према урбанистичком плану, локација је опредељена за изградњу објекта индивидуалног становања. Локација је била оглашена за отуђење почетком ове године када није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта умањује за 20% и сада износи 2.403.613,18 динара. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Лазаревцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Градској општини Лазаревац. Пријаве за учешће се подносе до 5. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За отуђење је оглашено земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2146 метара квадратних. Земљиште се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина и на парцели се може градити објекат максималне висине П+2+Пк.

Локација је била оглашена за отуђење током 2019. године када није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта умањује за 20% и сада износи 12.111.800,81 динар. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

By Вести, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 17. маја 2021. године до 15. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. јула 2021. године у 8 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) – (I ФАЗА – 1. ЕТАПА) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П Опширније