ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 6. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење су понуђене две грађевинске парцеле у Улици Стевана Синђелића, површине 466 и 491 квадратни метар. Према планском документу, земљиште се налази  зони осталих намена, породично становање у централном градском подручју са ограничењем инфраструктуре – заштитни коридор постојећек надземног вода 35 kW.

С обзиром да на прошлогодишњем надметању није пристигла ниједна пријава за ове грађевинске парцеле, почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта је умањен за 20%, тако да за грађевинску парцелу ГП1 износи 2.013.615,82 динара, док почетни износ за грађевинску парцелу ГП2 износи 2.121.642,42 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА И АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ, СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ САВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЧУКАРИЦА

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ II ФАЗЕ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 7. новембра до 8. децембра 2022. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта 43-45 (у сутерену). Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Nekategorizovano, Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које се налази у Улици Михаила Миловановића у Младеновцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 10. октобра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају је оглашена грађевинска парцела којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош) површине 2313 квадратних метара. Према планском документу, парцела се налази у зони остале намене вишепородичног становања, централног градског подручја. Вишепородично становање је компатибилно са другим комерцијалним наменама ужег градског центра, као и са јавним површинама и јавним објектима од општег интереса, јавним зеленилом, породичним становањем и спортско-рекреативним површинама. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Улици Диане Будисављевић

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Савском венцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 27. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 м2 у приватној својини физичких и правних лица. Према планском документу земљиште се налази у површинама за становање са делатностима, где је дозвољена изградња стамбених зграда и зграда за делатности из области трговине, угоститељства, занатских услуга, социјалне заштите, образовања, здравства, културе, спорта и рекреације и других пословних зграда које не ометају основну намену – становање.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз привредној зони у Земуну

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Предмет отуђења је земљиште површине 4204 метра квадратна у непосредној близини фабрике „Грмеч“ северно од ауто-пута. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности, а као компатибилне намене дозвољени су градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси, као и зелене, комуналне, инфраструктурне и саобраћајне површине.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз Батајнички друм

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине  близу два хектара налази се уз Батајнички друм и обухвата катастарске парцеле 174/2, 172/14, 174/5 и 172/13, све КО Земун поље. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности. Део локације налази се у зони археолошког локалитета Ветеринарски завод – Батајнички пут. Приступ локацији је са Батајничког друма и планиране приступне саобраћајнице, која се налази у осталом грађевинском земљишту и чија изградња је обавеза инвеститора.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз Обреновачки друм

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју Аде Циганлије. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 29. августа, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази уз Обреновачки друм, у непосредној близини постојећих трговинских објеката. За продају је оглашена грађевинска парцела површине 7700 квадратних метара. Према планском документу, локација се налази у површинама комерцијалних делатности, у оквиру уже зоне санитарне заштите водоизворишта. За локацију је обавезна израда урбанистичког пројекта, који мора да буде потврђен од стране надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда. Приступ локацији је са планиране саобраћајнице С2, која представља везу Обреновачког друма и Савске магистрале.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Карпошевој улици на Чукарици

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Карпошевој улици. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 21. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Карпошевој улици на Чукарици, на грађевинској парцели ГП-17, коју чини катастарска парцела број 10415 КО Чукарица површине 262 квадратна метра. Парцела се налази у зони трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у  вишепородично становање, а спроводи се  непосредном применом правила грађења ПГР-а. Са вишепородичним становањем компатибилни су комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности. На парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража. Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у наставку Улице Јурија Гагарина у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 20. маја, а јавно надметање ће се одржати 23. маја у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази иза насеља Др Ивана Рибара у Блоку 72, а површина комплекса је 27.501 квадратни метар. За продају су оглашене две грађевинске парцеле, ГП1 површине 15.135 квадратних метара и ГП2 површине 12.366 квадратних метара. Према планском документу земљиште се налази у зони комерцијалних садржаја у зони ниске спратности. Приступ локацији је предвиђен са планиране саобраћајнице, која представља продужетак Улице Јурија Гагарина. Опширније