Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја уз нови Авалски пут, Вождовац

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 25. септембра до 24. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Опширније

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа)

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа), са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину.

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће од 4. септембра до 4. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда,  Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 26. октобра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Пиносава

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Пиносава, ГО Вождовац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 4. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Улици камењак, на катастарској парцели број 1535/2 КО Пиносава, површине 2642 квадратна метра. На парцели је уписана јавна својина Града Београда са уделом ½ (1321 м2) и приватна својина физичког лица са уделом ½ (1321 м2). Према планском документу парцела се налази у зони породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града.

Опширније

Oглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео грађевинског земљишта  на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац, укупне површине 2.642 m2, на којој је, према подацима катастра непокретности уписана јавна својина града Београда са уделом 1/2 (1.321 m2) и приватна својина Пашковић (Крста) Вук, ул. Уроша Мартиновића 17/32, Београд,  са уделом 1/2 (1.321 m2).

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.08.2023. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које се налази у Улици Михаила Миловановића у Младеновцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 24. јула, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају је оглашена грађевинска парцела којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош) површине 2313 квадратних метара. Према планском документу, парцела се налази у зони остале намене вишепородичног становања, централног градског подручја. Вишепородично становање је компатибилно са другим комерцијалним наменама ужег градског центра, као и са јавним површинама и јавним објектима од општег интереса, јавним зеленилом, породичним становањем и спортско-рекреативним површинама.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Пружатовцу, ГО Младеновац

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које се налази у селу Пружатовац, ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 24. јула, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају су оглашене две грађевинске парцеле којима одговарају катастарске парцеле 572 и 573, обе КО Пружатовац површине 2484 и 2084 квадратних метара. Према планском документу, парцеле се налазе у грађевинском подручју – сеоска зона, земљиште планирано за изградњу и исте испуњавају услов за формирање грађевинских парцела, тј. за исте се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у селу Пружатовацу, Градскa општинa Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  у Градској општини Младеновац, у селу Пружатовац,  и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 572, површине 2.484 m2  и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 573, површине 2.084 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 889 КО Пружатовац, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Добановцима

By Вести, Истакнуто
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Сурчин. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 20. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште укупне површине 1093 квадратна метра у Ловачкој улици у Добановцима. Према планском документу, земљиште се налази у зони породичног становања ниске густине изграђености, где могу бити заступљене и друге компатибилне намене. Број катастарске парцеле која је предмет отуђења је 932/3 КО Добановци, а приступ локацији је са Ловачке улице која је планирана за проширење.

Опширније