Јавно надметање за продају грађевинског земљишта у Батајници

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је два огласа о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у градском насељу Батајница. Пријаве за учешће подносе се до 6. јула, а оба јавна надметања одржаће се следећег дана у просторијама Дирекције.

Један оглас о јавном надметању односи се на земљиште површине 511 квадратних метара, које се налази у Улици браће Војиновић, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 1877/5 КО Батајница. Према урбанистичком плану, локација је опредељена за изградњу објекта индивидуалног становања. Локација је била оглашена за отуђење почетком ове године када није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта умањује за 20% и сада износи 2.403.613,18 динара. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1901/2 КО Батајница, површине 1.046m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1877/5 КО Батајница, површине 511m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Лазаревцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Градској општини Лазаревац. Пријаве за учешће се подносе до 5. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За отуђење је оглашено земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2146 метара квадратних. Земљиште се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина и на парцели се може градити објекат максималне висине П+2+Пк.

Локација је била оглашена за отуђење током 2019. године када није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта умањује за 20% и сада износи 12.111.800,81 динар. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели бр. 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.06.2021. год.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

By Вести, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 17. маја 2021. године до 15. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. јула 2021. године у 8 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) – (I ФАЗА – 1. ЕТАПА) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАБЛАНИЧКЕ, ВИНОГРАДСКОГ ВЕНЦА И КОМПЛЕКСА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВИШЊИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 26. априла 2021. године до 28. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. јула 2021. године, у 13 часова.

Опширније