Јавно надметање за продају сувласничког удела грађевинског земљишта у блоку 58 у Градској општини Нови Београд

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Блоку 58, у општини Нови Београд. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 14. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају су оглашене две појединачне грађевинске парцеле у Блоку 58, и то: ГП1, којој одговара катастарска парцела 5298/9 КО Нови Београд, укупне површине 4.693 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4621/4693 (4.621 m2) и својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун, са уделом 72/4693 (72 m2) и ГП2, којој одговара катастарска парцела 5298/12 КО Нови Београд, укупне површине 5.006 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4755/5006 (4.755 m2) и својина својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун са уделом 251/5006 (251 m2). Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта у Блоку 58, Општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења су сувласнички удели грађевинског земљишта у блоку 58 у Градској општини Нови Београд, на две појединачне грађевинске парцеле, и то:

  • сувласнички удео на ГП1 којој одговара катастарска парцела 5298/9 КО Нови Београд, укупне површине 4.693 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4621/4693 (4.621 m2) и својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун, са уделом 72/4693 (72 m2), у Листу непокретности број 4787 КО Нови Београд и
  • сувласнички удео на ГП2 којој одговара катастарска парцела 5298/12 КО Нови Београд, укупне површине 5.006 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4755/5006 (4.755 m2) и својина својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун са уделом 251/5006 (251 m2), у Листу непокретности број 4790 КО Нови Београд.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.03.2020. год.

Рани јавно увид поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица

By Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 19. фебруара до 4. марта 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз Батајнички друм у Земуну

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у привредној зони Горњи Земун, уз Батајнички друм. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 19. марта, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у привредној зони Горњи Земун, које чини грађевинска парцела ГП2 у својини града Београда површине 7276 квадратних метара. На парцели је дозвољена изградња објеката привредне делатности, који могу имати широк спектар намене: производња, складиштење, продаја, спорт, забава, услуге, технолошки парк, научно-истраживачки комплекс, слободне зоне и друго. Опширније

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, ГП2, ОПШТИНА ЗЕМУН

By Оглас

Предмет отуђења je земљиште УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, на грађевинској парцели ГП2, којој одговарају катастарске парцеле: 171/2, 172/2 и 172/12 све КО Земун поље, укупне површине 7.276 m2, уписане у лист непокретности број 1295 КО Земун поље,  као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.02.2020. год.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 20. јануара до 20. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА И КРУЖНОГ ПУТА КОД НАСЕЉА КИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 20. јануара до 21. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Опширније

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ „КРУНСКИ ВЕНАЦ” – БЛОКОВИ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАЛЕНИЋЕВА, МИЛЕШЕВСКА, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА, НОВОПАЗАРСКА И МАКСИМА ГОРКОГ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 20. јануара до 3. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО НАСЕЉЕ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

By Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 15. јануара до 14. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Карпошевој улици

By Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Карпошевој улици. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 30. јануара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Карпошевој улици на Чукарици, коју чини грађевинска парцела у својини града Београда површине 261 квадратни метар. На парцели је дозвољена изградња објекта за вишепородично становање у подручју са непосредном применом правила грађења. Са вишепородичним становањем компатибилни су комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности, а на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража.

Опширније