ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА И АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ, СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ САВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЧУКАРИЦА

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ II ФАЗЕ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 7. новембра до 8. децембра 2022. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта 43-45 (у сутерену). Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Nekategorizovano, Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које се налази у Улици Михаила Миловановића у Младеновцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 10. октобра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају је оглашена грађевинска парцела којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош) површине 2313 квадратних метара. Према планском документу, парцела се налази у зони остале намене вишепородичног становања, централног градског подручја. Вишепородично становање је компатибилно са другим комерцијалним наменама ужег градског центра, као и са јавним површинама и јавним објектима од општег интереса, јавним зеленилом, породичним становањем и спортско-рекреативним површинама. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.09.2022. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Улици Диане Будисављевић

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Савском венцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 27. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 м2 у приватној својини физичких и правних лица. Према планском документу земљиште се налази у површинама за становање са делатностима, где је дозвољена изградња стамбених зграда и зграда за делатности из области трговине, угоститељства, занатских услуга, социјалне заштите, образовања, здравства, културе, спорта и рекреације и других пословних зграда које не ометају основну намену – становање.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 m2 у приватној својини физичких и правних лица,  и то: Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз привредној зони у Земуну

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Предмет отуђења је земљиште површине 4204 метра квадратна у непосредној близини фабрике „Грмеч“ северно од ауто-пута. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности, а као компатибилне намене дозвољени су градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси, као и зелене, комуналне, инфраструктурне и саобраћајне површине.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз Батајнички друм

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине  близу два хектара налази се уз Батајнички друм и обухвата катастарске парцеле 174/2, 172/14, 174/5 и 172/13, све КО Земун поље. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности. Део локације налази се у зони археолошког локалитета Ветеринарски завод – Батајнички пут. Приступ локацији је са Батајничког друма и планиране приступне саобраћајнице, која се налази у осталом грађевинском земљишту и чија изградња је обавеза инвеститора.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у непосредној близини фабрике „Грмеч“, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у непосредној близини фабрике „Грмеч“, у привредној зони северно од аутопута, уз улицу Грмеч нова 1, Градска општина Земун, на грађевинској парцели ГП7, укупне површине 4.204 m2, коју чини катастарска парцела број 1699 КО Земун поље, уписана у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 09.08.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини Батајничког пута на територији Градске општине Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у близини Батајничког пута на територији  Градске општине Земун, укупне површине 19.465m2 која је обухваћена:

  • грађевинском парцелом ГП1, коју чине катастарске парцеле број: 174/2 и 172/14, обе КО Земун поље, површине 17.869 m2 предвиђене за привредне делатности и
  • грађевинском парцелом ГПС, коју чине катастарске парцеле број: 174/5 и 172/13, обе КО Земун поље, површине 1.596 m2 предвиђене за приступни пут.

Опширније