Јавно надметање за продају земљишта у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у наставку Улице Јурија Гагарина у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 20. маја, а јавно надметање ће се одржати 23. маја у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази иза насеља Др Ивана Рибара у Блоку 72, а површина комплекса је 27.501 квадратни метар. За продају су оглашене две грађевинске парцеле, ГП1 површине 15.135 квадратних метара и ГП2 површине 12.366 квадратних метара. Према планском документу земљиште се налази у зони комерцијалних садржаја у зони ниске спратности. Приступ локацији је предвиђен са планиране саобраћајнице, која представља продужетак Улице Јурија Гагарина. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у наставку улице Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је комплекс који се налази у наставку улице Јурија Гагарина, иза насеља др Ивана Рибара (Блок 72), Градска општина Нови Београд. Комплекс има површину од 27.501 m2 и обухваћен је катастарским парцелама: 5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 и 5569/23, све КО Нови Београд. Све парцеле су уписане у Лист непокретности број 6310 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.04.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.04.2022. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 18. априла, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну, уз Улицу Милана Решетара. За продају је оглашена грађевинска парцела ГП1 површине 4470 квадратних метара. Према планском документу, основна намена земљишта је привредна делатност и привредне зоне, где се као компатибилне намене дозвољвају, између осталог, комерцијалне зоне и градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси. Приступ грађевинској парцели је са Улице Милана Решетара, која је планирана за проширење. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у непосредној близини фабрике „Грмеч“, у привредној зони северно од аутопута, уз улицу Милана Решетара, Градска општина Земун, на грађевинској парцели ГП1, укупне површине 4.470 m2, коју чине катастарске парцеле број: 960/13, 960/14, 960/107 и 960/109, све КО Земун поље, уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.03.2022. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 14. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење су понуђене две грађевинске парцеле у Улици Стевана Синђелића, површине 466 и 491 квадратни метар. Према планском документу, на локацији је могућа изградња објеката породичног становања, који обухватају једнопородично и вишепородично становање у појединачном стамбеном објекту ниже спратности, претежно на засебној парцели, са једном или више стамбених јединица. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења су две грађевинске парцеле које се налазе у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац, и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 3599/6 КО Младеновац (Варош) површине 466 m2 и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 3599/7 КО Младеновац (Варош) површине 491 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.03.2022. год.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ТОПЧИДЕР, II ФАЗА, ЦЕЛИНА 4, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 4. марта до 4. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 5. маја 2022. године, у 13 часова. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. марта до 31. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 12. маја 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ВАН ОБУХВАТА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. фебруара до 11. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. маја 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Опширније