Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 6. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење су понуђене две грађевинске парцеле у Улици Стевана Синђелића, површине 466 и 491 квадратни метар. Према планском документу, земљиште се налази  зони осталих намена, породично становање у централном градском подручју са ограничењем инфраструктуре – заштитни коридор постојећек надземног вода 35 kW.

С обзиром да на прошлогодишњем надметању није пристигла ниједна пријава за ове грађевинске парцеле, почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта је умањен за 20%, тако да за грађевинску парцелу ГП1 износи 2.013.615,82 динара, док почетни износ за грађевинску парцелу ГП2 износи 2.121.642,42 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац, и то:

– ГП1, којој одговара катастарска парцела 3599/6, површине 466 m2, и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 3599/7, површине 491 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.
Положај локације приказан је на слици:

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2023. год.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА И АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ, СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ САВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЧУКАРИЦА

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ II ФАЗЕ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 7. новембра до 8. децембра 2022. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта 43-45 (у сутерену). Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By Nekategorizovano, Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које се налази у Улици Михаила Миловановића у Младеновцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 10. октобра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају је оглашена грађевинска парцела којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош) површине 2313 квадратних метара. Према планском документу, парцела се налази у зони остале намене вишепородичног становања, централног градског подручја. Вишепородично становање је компатибилно са другим комерцијалним наменама ужег градског центра, као и са јавним површинама и јавним објектима од општег интереса, јавним зеленилом, породичним становањем и спортско-рекреативним површинама. Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.09.2022. год.

Јавно надметање за продају земљишта у Улици Диане Будисављевић

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Савском венцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 27. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 м2 у приватној својини физичких и правних лица. Према планском документу земљиште се налази у површинама за становање са делатностима, где је дозвољена изградња стамбених зграда и зграда за делатности из области трговине, угоститељства, занатских услуга, социјалне заштите, образовања, здравства, културе, спорта и рекреације и других пословних зграда које не ометају основну намену – становање.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 m2 у приватној својини физичких и правних лица,  и то: Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз привредној зони у Земуну

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Предмет отуђења је земљиште површине 4204 метра квадратна у непосредној близини фабрике „Грмеч“ северно од ауто-пута. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности, а као компатибилне намене дозвољени су градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси, као и зелене, комуналне, инфраструктурне и саобраћајне површине.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз Батајнички друм

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине  близу два хектара налази се уз Батајнички друм и обухвата катастарске парцеле 174/2, 172/14, 174/5 и 172/13, све КО Земун поље. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности. Део локације налази се у зони археолошког локалитета Ветеринарски завод – Батајнички пут. Приступ локацији је са Батајничког друма и планиране приступне саобраћајнице, која се налази у осталом грађевинском земљишту и чија изградња је обавеза инвеститора.

Опширније