Јавно надметање за продају земљишта у Барајеву

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Барајево. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 28. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште површине 18.833 квадратна метра, које се налази у привредној зони уз Липовички пут, у насељу Требеж. Према планском документу, на локацији је могућа изградња пословно-производних, магацинских и пословно-стамбених објеката. Приступ локацији остварује се са Липовичког пута, а предмет отуђења су катастарске парцеле бр. 43/4 и 43/12 КО Барајево.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у привредној зони уз Липовачки пут

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у привредној зони уз Улицу Липовачку пут у насељу Требеж, Градска општина Барајево,  на грађевинској парцели коју чине две катастарске парцеле, и то: 43/4, површине 13.795 m2 и 43/12, површине 5.038 m2, обе уписане у Лист непокретности број 6674 КО Барајево, као јавна својина града Београда. Укупна површина комплекса износи 18.833 m2.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.11.2021. год.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја Раковица село, Градска општина Вождовац

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 29. новембра до 29. децембра 2021. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улице 27. марта 43-45 (у сутерену).

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта уз Радничку улицу

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда уз Радничку улицу, ГО Чукарица. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 16. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 55.169 квадратних метара налази се уз Радничку улицу, у непосредној близини спортско-рекреативног центра „Ада Циганлија“, Хиподрома и културно-историјске и туристичке целине Топчидер. Локација се према планском документу налази у површинама осталих намена – комерцијалне зоне и градски центри. На локацији нису дозвољене комерцијалне делатности, као што су: шопинг центри, хипермаркети, шопинг молови, станице за снабдевање горивом, дистрибутивни центри, велетржнице, складишта, пијаце, комерцијалне гараже, а дозвољене компатибилне намене су садржаји из области културе и спортски објекти и комплекси.

Опширније

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Радничкој улици

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази уз улицу Радничка,  у непосредној близини спортско-рекреативног центра „Ада Циганлија“, хиподрома и  културно-историјске и туристичке целине Топчидер, на градској општини Чукарица, на грађевинској парцели коју чине катастарске парцеле број: 10003/3, 10005/5, 10079/17, 10079/3, 10079/6, 10079/15 и 10079/11, све КО Чукарица, укупне површине комплекса 55.169 m2. Све парцеле су  уписане као јавна својина града, и то: катастарска парцела бр. 10003/3, уписана у Лист непокретности  бр. 243 КО Чукарица; катастарска парцела бр. 10005/5, уписана у Лист непокретности  бр. 836 КО Чукарица; катастарска парцела бр. 10079/17, уписана у Лист непокретности  бр. 12729 КО Чукарица;  катастарске парцеле број: 10079/3, 10079/6 и 10079/15, све уписане у Лист непокретности  бр. 1813 КО Чукарица и катастарска парцела бр. 10079/11, уписана у Лист непокретности  бр. 13175 КО Чукарица.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.11.2021. год.

Планирани радови на редовном одржавању ГИС апликација

By Вести, Истакнуто

Због редовног одржавања, конфигурације и унапређења система, у петак 22.10.2021. године ГИС апликацијe Дирекције неће бити доступнe.

Поновни почетак рада очекује се у понедељак, 25. 10.2021. године.

Јавни увид треће фазе Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 18. октобра до 19. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска 79.

Опширније

Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), Нови Београд – I фаза

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 11. октобра до 10. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Опширније

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево, Палилула

By Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда ЈУП

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 27. септембра до 11. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 40 у Новом Београду

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Блоку 40 у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 6235 квадратних метара налази се између Булевара хероја са Кошара, железничке пруге и Улице Тошин бунар, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела бр. 2184/6 КО Нови Београд. Локација се према планском документу налази у површинама пратећих комерцијалних садржаја, где није дозвољена стамбена изградња, а у подручју које се спроводи непосредном применом правила грађења ПГР-а, израдом урбанистичког пројекта. Приступ локацији је из Булевара хероја са Кошара.

Опширније