Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд-Панчево, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београдa ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 8. априла до 13. маја 2024.  године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта 43-45 (у сутерену). Опширније

Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Матије Амброжића у Железнику

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у ГО Чукарица. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 12. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена локација уз улицу Матије Амброжића у Железнику, која обухвата три катастарске парцеле укупне површине 3289 м2. Према планском документу основна намена површина је породично становање са максимално четири стана у објекту.

Опширније

Јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у улици Лазара Кујунџића на Чукарици

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у ГО Чукарица. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 12. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена локација у улици Лазара Кујунџића на Чукарици, на грађевинској парцели ГП 13, којој одговара катастарска парцела број 10130/1 КО Чукарица, укупне површине 255 м2. Према планском документу основна намена је вишепородично становање.

Опширније

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази  уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица, укупне површине 3.289 m2 којој одговарају катастарске парцеле: 3160/1 КО Железник површине 2.320 m2, 3160/5 КО Железник површине 220 m2 и 3160/6 КО Железник површине 749 m2. Према подацима из катастра непокретности све парцеле су уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП13, којој одговара катастарска парцела број 10130/1 КО Чукарица, укупне површине 255 m2, према подацима из Катастра непокретности уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја уз нови Авалски пут, Вождовац

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 25. септембра до 24. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Опширније

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа)

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (I фаза – 3. етапа), са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину.

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

By Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће од 4. септембра до 4. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда,  Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 26. октобра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Опширније

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Пиносава

By Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Пиносава, ГО Вождовац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 4. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Улици камењак, на катастарској парцели број 1535/2 КО Пиносава, површине 2642 квадратна метра. На парцели је уписана јавна својина Града Београда са уделом ½ (1321 м2) и приватна својина физичког лица са уделом ½ (1321 м2). Према планском документу парцела се налази у зони породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града.

Опширније

Oглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео грађевинског земљишта  на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац, укупне површине 2.642 m2, на којој је, према подацима катастра непокретности уписана јавна својина града Београда са уделом 1/2 (1.321 m2) и приватна својина Пашковић (Крста) Вук, ул. Уроша Мартиновића 17/32, Београд,  са уделом 1/2 (1.321 m2).

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.08.2023. год.