Skip to main content

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Дирекција обавља комуналну делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда, као делатност од општег интереса и обавља све стручне послове у циљу обезбеђења услова за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град. У оквиру искључивог права обављања наведене делатности, Дирекција у име и за рачун Града Београда, као титулара јавне својине, врши послове на реализацији програма уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Дирекција обавља и послове обезбеђивања услова за изградњу и реконструкцију објеката јавне намене, у складу са законом, а у име и за рачун оснивача као титулара јавне својине и сходно томе врши стручне послове на прибављању грађевинског земљишта (решавање имовинско–правних односа, расељавање и др.) организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу и технички преглед, обавља послове стручног надзора и одржавања објеката јавне намене до примопредаје надлежној организационој јединици Градске управе града Београда на одржавање и управљање.

Дирекција обрачунава елементе за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, а за потребе инвеститора припрема информације о свим потенцијалним локацијама, потребну документацију, подлоге и елаборате за отуђење грађевинског земљишта.

Циљ Дирекције је заштита јавног интереса, а руководство и запослени овај задатак успешно реализују спроводећи одговорну пословну политику и чврсту финансијску дисциплину.