Skip to main content

Дирекција

ПРОГРАМ

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта  заснива се на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења.

Начином доношења програма обезбеђује се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току године буду усклађени са реалним  потребама и могућностима просторног развоја, а садржином програма омогућава се:

  1. Остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује.
  2. Висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике и других услова изградње.
  3. Утврђивање извора финансирања предвиђених радова.
  4. Благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне две године, а који су у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.