Грађевинско земљиште продато за 206 милиона динара

By 8. јуна 2020. Вести

Грађевинско земљиште у јавној својини Града Београда продато је за укупно 206 милиона динара на два одвојена јавна надметања, која су одржана у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. На јавном надметању за локацију у Славонској улици у Земуну постигнута је цена од 85 милиона динара, а за локацију у Привредној зони Ауто-пут“ у Новом Београду две грађевинске парцеле су продате за 121 милион динара.

За земљиште у Славонској улици у Земуну пријавило се 17 учесника, који су се надметали за грађевинску парцелу површине 1427м2, за коју је почетна цена износила 30,4 милиона динара и за коју је достигнут износ од 85 милиона динара. На локацији је дозвољена изградња објеката за становање и изградња објеката који имају компатибилне намене и који не угрожавају основну намену и животну средину. Компатибилне намене су комерцијалне зоне и градски центри, спортски објекти и комплекси, јавне намене у функцији образовања, здравства и културе, као и привредне делатности категорије А.

У Привредној зони „Ауто-пут“, уз Улицу Милана Решетара, за продају су биле оглашене две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 површине 2139m2 и ГП2 површине 4576m2. За ГП1 надметало се 8 учесника, који су почетну цену од 27,6 милиона динара подигли до износа од 48 милиона динара. Почетну цену од 59,1 милион динара за грађевинску парцелу ГП2, три заитересована инвеститора подигли су до износа од 73 милиона динара. Обе парцеле припадају просторној целини у којој је дозвољена изградња објеката привредне делатности, а приступ грађевинским парцелама је предвиђен из Улице Милана Решетара.

Поред прихода од продатог земљишта, инвеститори ће у складу са градским одлукама имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта који ће им бити обрачунат у поступку прибављања грађевинске дозволе

Обавеза инвеститора биће да изведу све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцела које су им отуђене и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, топлификацију и гасификацију. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда биће уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.