Skip to main content

Инфраструктура

Захтев за закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре

У случајевима мањих интервенција на секундарном опремању грађевинског земљишта, веома је чест интерес правних и физичких лица да сопственим средствима финансирају изградњу недостајуће, неопходне инфраструктуре за функционисање свог објекта, коју би потом предали Граду Београду у трајно власништво, с обзиром да Дирекција, као ималац јавних овлашћења за реализацију јавних инфраструктурних објекта, не може уговарати финансирање изградње такве инфраструктуре, уколико тај инфраструктурни објекат није предвиђен планом јавних набавки.

У циљу омогућавања што већем броју заинтересованих инвеститора да у пројектованом року прибаве грађевинску дозволу за свој објекат, те у складу са издатим локацијским условима и условима ЈКП БВК, који налажу изградњу неопходне недостајуће инфраструктуре ради прикључења објекта на комуналну инфраструктуру и исти у планираном року ставе у функцију, предвиђена је могућност закључивања уговора којим би се правно или физичко лице обавезало да у име Дирекције финансира све активности на изради техничке документације, извођењу радова и техничком прегледу објекта недостајуће инфраструктуре и изграђени објекат преда граду, уз умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Дирекција је дужна да своје стручне службе ангажује на праћењу и контроли активности приликом пројектовања и изградње, што је гаранција  да ће будући објекат јавне комуналне инфраструктуре бити технички исправно изведен, у складу са позитивним законима и прописима који важе за врсту објекта који се гради и предаје  граду Београду.

За подношење захтева за уговарање недостајуће инфраструктуре потребно је доставити:
–   Захтев
–   Локацијске услове
–   Услове водовода са графичким прилогом
–   Услове канализације са графичким прилогом
–   Копију плана
–   Лист непокретности


* Графички приказ и информације о статусу захтева за изградњу недостајуће инфраструктуре можете погледати и у оквиру ГИС апликације Дирекције – слој Недостајућа инфраструктура.