Инфраструктура

НОВИ САВСКИ МОСТ

Надомак ушћа Саве у Дунав, у подножју Калемегдана, на траси која спаја старо језгро Београда – Савамалу са језгром Новог Београда, пружа се Стари савски мост. Протеже се преко реке Саве повезујући две београдске општине – Савски Венац и Нови Београд. Приступне саобраћајнице моста на новобеоградској страни део су градске улице Земунски пут, док се на десној обали Саве, у делу старог Београда, приступна саобраћајница укршта са Карађорћевом улицом.

Основна улога новог моста је повећања капацитета саобраћајнице за повезивање сремског и шумадијског дела града, као и увођења саобраћајних токова у простор у обухвату границе Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“. На простору реализације пројекта сустичу се и међусобно преплићу скоро сви видови саобраћаја и саобраћајних подсистема, што се посебно истиче на десној обали Саве. Примарну уличну мрежу простора чине државни путеви I реда (аутопут, магистралне саобраћајнице), улице I и II реда, а секундарну приступне саобраћајнице и локална улична мрежа.

Студија о процени утицаја
на животну средину

Преузмите документ

Сагласност Министарства
за заштиту животне средине

Преузмите документ

Извештај ревизионе
комисије

Преузмите документ