Skip to main content

Izgradnja kanalizacije u naseljima Urovci i Krtinska u Obrenovcu

By 6. новембар 2019.Вести

U toku je izgradnja preko 11 kilometara kanalizacije za oko 3500 stanovnika naselja Urovci i Krtinska. Gradi se kombinovani sistem, odnosno gravitaciona kanalizacija i kanalizacija pod niskim pritiskom, a bruto vrednost ugovorenih radova je 149,9 miliona dinara.
Naselja Krtinska i Urovci se nalaze u severozapadnom delu opštine Obrenovac. Locirana su na oko 6 km od gradskog jezgra Obrenovca, na desnoj obali reke Save. U naselju Urovci predviđena je kanalizacija pod niskim pritiskom i sabirni gravitacioni kolektor sa jednom fekalnom crpnom stanicom, dok je za naselje Krtinska predviđena kanalizacija pod niskim pritiskom i sabirni gravitacioni kolektor.

Kanalizacija pod niskim pritiskom koristi se u ravničarskim naseljima gde je podzemna voda visoka. Mrežu čine cevovodi malog prečnika koji su plitko ukopani, a mreža je podeljena na slivove – sektore, koji rade potpuno nezavisno jedan od drugog i koji se ulivaju u priključni šaht na gravitacionoj kanalizaciji.

U naselju Urovci projektovana je fekalna crpna stanica koja potiskuje otpadne vode ka postojećom kolektoru u ulici Bogoljuba Uroševića Crnog. Ukupna dužina gravitacionih kolektora u Urovačkoj ulici i Ulici Movtića je 1620m. Kanalizaciona mreža u preostalom delu naselja je pod niskim pritiskom i dužine je 4813m.

U naselju Krtinska predviđena je gravitaciona kanalizacija u Ulici Dorćula dužine 896m. Sva preostala kanalizaciona mreža u naselju je projektovana kao nisko pritisna kanalizacija dužine 3856m. Ukupna dužina projektovane kanalizacione mreže u naselju Krtinska iznosi 4754m.