Skip to main content

Изградња водовода и канализације у Обреновцу

By 7. новембар 2018.Вести

Град Београд је обезбедио средства у износу од 130 милиона динара за изградњу дистрибутивног цевовода, као и фекалне канализационе мреже у Обреновцу, за које је у току прикупљање понуда за извођење радова. Инвестицију реализује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда по плану и програму Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Током новембра ће бити прикупљене понуде и извршен њихов преглед, после чега ће бити закључени уговори са најповољнијим понуђачима.

Дистрибутивни цевовод, дужине 4,2 километра, градиће се трасом Улице Ђачког батаљона у Обреновцу, као и кроз насеља Звечка и Велико Поље, трасом улица Живе Борјановић, Солунског фронта и Браће Јоксић. Радови су неопходни како би се заменио постојећи цевовод, а изградњом новог цевовода већег пречника обезбедиће се потребне количине воде за даље ширење мреже и прикључење корисника ка насељима Стублине и Грабовац. У оквиру радова биће извршена замена постојећих и уградња нових кућних прикључака.

Канализација дужине 3,1 километар биће изграђена у Улици цара Лазара и даље дуж Улице браће Јоксић у насељу Звечка, с обзиром да је на овом подручју уз саму границу градског језгра Обреновца изражен недостатак градске канализационе мреже. Један од главних проблема приликом планирања инфраструктуре представљао је неповољан нагиб терена у односу на постојеће канализационе колекторе, који треба да прихвате отпадне воде са овог подручја. Зато је пројектом дато комбиновано решење гравитационе и потисне канализације, тако да ће се отпадне воде из даљег дела система, где је дубина канализације мања од два метра, одводити потисним водом, док ће део система ближи реципијенту користити гравитациону канализацију, а све отпадне воде биће спроведене у постојећи колектор у Улици Ђачког батаљона.