Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улица Владимира Томановића и аутопута

By 11. децембра 2017. Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 11. децембра 2017. године до 15. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. фебруара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије 1, најкасније до 15. јануара 2018. године.

Изради овог Плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и аутопута („Службени лист града Београда“, бр. 30/15) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 08.06.2015. године.

Основни циљ израде Плана детаљне регулације је испитивање могућности реализације комерцијалних намена планираних према Плану генералне регулације за предметно подручје.

Површина обухваћена Планом износи око 5,95 ha. У оквиру плана предвиђене су површине јавне намене (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром и бициклистичким стазама, површине заштитног зеленог појаса, комуналне инфраструктурне површине; а у оквриру површина осталих намена планирани су комерцијални садржаји.

Јавни увид је могућ до 15. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 Више информација