Јавни увид треће фазе Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу

By 18. октобра 2021. Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 18. октобра до 19. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска 79.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 9. децембар 2021. годие у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Сурчин, Војвођанска 79.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 19. новембром 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Скупштина града Београда донела је 2016. године одлуку o изради Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице. Одлука је донета на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у циљу утврђивања правила уређења и грађења у оквиру подручја планираног за изградњу и његово саобраћајно и инфраструктурно опремање, као и дефинисање планског решења трасе саобраћајнице Београд – Јужни Јадран.

Овај План представља III фазу планског решења у циљу стварања планског основа за уређење подручја уз Виноградску улицу, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења и ограничења на начин да се оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта.

Површине јавне намене планирају се за саобраћајнице, инфраструктурне објекте комуналне површине и објекте, зелене површине, водне површине, шуме и површине за објекте и комплексе јавних служби. Површине остале намене су планиране за становање, мешовите градске центре, комерцијалне садржаје и остале зелене површине.

Јавни градски превоз путника планира се уз задржавање постојећих линија које саобраћају Виноградском улицом, као и увођење трасе аутобуских линија које би опслуживале садржаје у оквиру предметног плана.

За предшколске установе планиран је смештај деце у оквиру два објекта, за укупан број од 540 деце, док је за смештај ученика планирана локација за основну школу за укупан број од 720 деце. У оквиру планираних капацитета за предшколско и основно образовање има резерве за кориснике са ширег гравитационог подручја. Осим тога, планира се и по једна установа примарне здравствене и социјалне заштите.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1787950-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-vinogradsku-ulicu-sa-saobracajnom-vezom-do-autobuske-obilaznice-novi-beograd-i-surcin_2/