Skip to main content

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић, ГО Звездара и ГО Палилула

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 1. до 31. августа 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улица Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 20. септембра 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 31. августа 2018. године.

Основни циљ је да се израдом Измене и допуне плана превазиђе проблем у решавању имовинско – правних послова, у вези са рушењем потпорних зидова и ограда постојећих објеката уз саобраћајницу (са непарне старне) у дужини од око 1800m, настао у току спровођења важећег Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир“ („Службени лист града Београда“, бр. 3/05).

Површина обухваћена Планом износи око 4 ha. У оквиру Плана предвиђене су површине јавне намене: саобраћајне, инфраструктурне и зелене површине; а у оквриру површина осталих намена планирани су: површине за становање и комерцијалне садржаје.

Јавни увид је могућ до 31. августа 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751149-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-za-rekonstrukciju-saobracajnice-partizanski-put-dragoslava-srejovica-sa-pripadajucom-infrastrukturom-dogradnju-rezervoara-i-rekonstrukciju-crpne-stanice-pionir-deonica-od-volgine-do-jovanke-rada/