ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕО УЛИЦЕ НОВА 47

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 22. јуна до 22. јула 2020. годинe, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 30. јула. 2020. године у 13 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом измена и допуна плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 22. јулом 2020. године.

Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део улице Нова 47 предвиђају проширење саобраћајнице Нова 47 за једну саобраћајну траку, у делу између улице Пуковника Миленка Павловића и улице Нова 30.

Кроз насеље Батајница, правцем североисток – југозапад простире се саобраћајни потез кога чине Улица царице Јелене и Улица Јована Бранковића и који повезује Батајницу са Угриновцима на југу и са Новим Бановцима на северу. Овај потез је део Државног пута IIБ реда 319 и са железничком пругом Београд-Шид се укршта у нивоу. Да би се омогућило растерећење овог путног правца и повећала проточност, планирано је укидање постојећег укрштаја у нивоу и успостављање саобраћајнице Нова 47 са денивелисаним укрштајем са железничком пругом.

По изградњи наведеног денивелисаног укрштаја, и укидању постојећег, планирана Улица Нова 47 постала би део Државног пута IIБ реда 319. Такође, планирана обилазница око Батајнице, сада делимично изведена, ће по својој изградњи преузети улогу државног путa IIA реда 100 Хоргош – Београд. Улица Нова 47 ја планиранa као двосмерна, минималне ширине регулације од 16 метара.

Oвим планом задржава се намена становања дата Планом детаљне регулације насеља Батајница, као и дата правила грађења, за зону становања С1. Услед промене регулације саобраћајнице Улица Нова 47, мења се положај грађевинских линија у зони становња С1 тако да се на источној страни грађевинска линија Улице нова 47 поклапа са регулационом линијом и границом катастарске парцеле. Са западне стране се грађевинска линија задржава на позицији која је дефинисана Планом детаљне регулације насеља Батајница. На овај начин  минимално се врше измене  планираних намена у односу на оне дате планом који се мења.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774293-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-batajnica-za-deo-ulice-nova-47_2/