Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) – (I ФАЗА – 1. ЕТАПА) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.ПЈавни увид у Нацрт плана обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 12.5. до 15.6. 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Ул. краљице Марије 1, закључно са 15.6.2021. године.

Измене и допуне плана генералне регулације представљају прву фазу планског решења у складу са одлуком којом је дефинисана могућност фазног доношења у циљу континуалног планирања, праћења и ажурирања начина спровођења и дефинисања смерница за реализацију Плана генералне регулације.

Предмет прве фазе Измене и допуне ПГРБГД – I фаза – 1. етапа представља измена и допуна текстуалног дела и одговарајућих графичких прилога у складу са иницијативама Владе Републике Србије за изградњу станова за припаднике снага безбедности, односно пренамену локације за високошколску установу и спорске објекте и комплексе у површине за становање, као и за изградњу БИО Кампуса високошколских установа са комплементарним садржајима уз Улицу војводе Степе, односно пренамену локације за комплексе посебне намене и спорске објекте и комплексе.

Границом Измене и допуне ПГРБГД – I фаза – 1.етапа обухваћено је подручје дела катастарске општине Нови Београд, површине око 10,3 хектара и дела катастарске општине Кумодраж, површине око 7,9 хектара.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782762-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave—grad-beorad/