Јавни увид у нацрт ПДР дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун, са Извештајем о стратешкој процени

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 25. маја до 23. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Термин јавне седнице о наведеном Нацрту плана биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС”, број 66/20).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 23. јуном 2020. године.

Иницијативом за израду Плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда предложила је трансформацију постојећег изграђеног ткива, задржавањем постојеће регулације саобраћајница (у мери у којој је то могуће), планирање нових саобраћајница и у оквиру њих планирање инфраструктурне опремљености предметног простора, као и обезбеђењe потребних капацитета објеката јавних служби.

Од примарне уличне мреже у обухвату плана налази се Бачка улица, у рангу улице другог реда, која повезује Угриновачку и Првомајску улицу, а све остале саобраћајнице унутар предметног подручја, су део секундарне уличне мреже и имају улогу опслуживања садржаја на микролокацијском нивоу.

У оквиру комуналних површина и објеката предвиђена је локација за градске пијаце на којој се могу налазити пијачни трг са тезгама и настрешницом, пратећи тровински садржаји, помоћне просторије у функцији основне намене као што су: хладњаче и магацини, магацин за мобилијар, помоћне просторије, санитарна и ветеринарска инспекција и управа пијаце.

Планирано је пет локација за објекте предшколских установа, као и три депанданса предшколских установа, а у овим објектима биће могућ смештај за око 2000 деце. За ученике основношколског узраста предвиђа се смештај у оквиру два планирана објекта основних школа капацитета око 1700 ученика.

У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђају се површине за становање, мешовите градске центре и површине за комерцијалне садржаје.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773188-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ugrinovacke-backe-ulice-i-novosadskog-puta-t6-gradska-opstina-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/