Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја уз нови Авалски пут, Вождовац

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 25. септембра до 24. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 30. новембра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 24. октобром 2023. године.

Површина Планa детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут износи око 144 хектара и обухвата простор између коридора Новог авалског пута на истоку и зелених површина Степиног луга на западу, односно од Стражарске косе на северу до Кружног пута на југу.

Поред јавних површина за саобраћајнице и пратећу инфраструктуру, планира се локација за објекат предшколске установа, максималног капацитета за 270 деце, као и локација за објекат издвојеног одељења основне школе за ученике млађих разреда капацитета 245 ученика. Посебна пажња у плану посвећена је заштити површина око родне куће војводе Степе Степановића.

У обухвату плана предвиђају се површине за становање, као санација неплански формираних блокова, затим зона породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града и зона становања у новим комплексима са зеленим површинама.

Више информација на:

Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја уз нови Авалски пут, Вождовац