Skip to main content

Јавни увид у нацрт ПДР подручја центра Бановог брда, општина Чукарица

By 10. септембар 2018.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 10. септембра до 10. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. новембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. октобра 2018. године.

План детаљне регулације подручја центра Бановог брда налази се на јавном увиду у Градској управи Града Београда. Као приоритет за развој центра Бановог брда дефинишу се садржаји културе, централних и јавних функција, као и различитих врста делатности које ће омогућити пуну функционалну заокруженост и целовитост центра. Планом је предвиђена трансформација и уређење постојећег девастираног изграђеног ткива у централној зони Бановог брда и унапређење стандарда становања и пословања дефинисањем адекватне социјалне инфраструктуре, саобраћајне и инфраструктурне опремљености подручја, обогаћивањем и употпуњавањем садржаја културе кроз реконструкцију постојећег објекта Културног центра Чукарица.

Подручје ПДР-а заузима површину од близу 19 хектара на делу територије општине Чукарица. У оквиру плана предвиђене су јавне површине за саобраћајнице, објекте и комплексе јавних служби, као и површине осталих намена за становање, мешовите градске центре и комерцијалне садржаје. Такође, предвиђена је и изградња јавне гараже на позицији постојећег паркиралишта „Чукарица“ на Шумадијском тргу. У циљу заштите и очувања културног добра утврђени су услови и мере заштите споменика културе Зграда у Тургењевљевој улици број 1. Зграда је саграђена 1935. године као породична кућа београдског лекара Радомира Ћирковића. Поред власника, у њој су становали Лазар Кочовић и Петруша Кочовић-Зорић, а већ од 1936. године зграда постаје место састајања и боравка истакнутих чланова Комунистичке партије Југославије.

Примарну уличну мрежу чини Кировљева улица, у рангу улице првог реда. Преко Кировљеве улице (односно Високе и Паштровићеве), у смеру ка центру града предметни простор се повезује са Савском магистралом и Радничком улицом, које представљају један од уводних праваца у град. Остале саобраћајнице у обухвату плана су, као и у постојећем стању, део секундарне уличне мреже. Планирају се у рангу приступних и сабирних улица уз поштовање планиране намене и постојеће парцелације.

У оквиру границе плана нема примарне водоводне мреже градског ситема, тако да је заступљена само дистрибутивна мрежа, док је територија плана недовољно покривена канализацијом градског типа. Планирају се нови канали атмосферске канализације минималног пречника Ø300мм и канализација употребљених вода минималних пречника Ø250мм, са прикључењем на одговарајуће постојеће реципијенте.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1752336-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-centra-banovog-brda-cukarica/