Skip to main content

Јавни увид у нацрт ПДР подручја између ауто-пута Београд – Нови Сад (М22), саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника

By 5. септембар 2018.Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 3. септембра до 3. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. октобра 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 3. октобра 2018. године.

План детаљне регулације подручја између ауто-пута Београд-Нови Сад (М22), саобраћајнице Т-6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника налази се на јавном увиду у Градској управи Града Београда. Циљ израде Плана је дефинисање земљишта јавне и остале намене, правила уређења и грађења, саобраћајно и инфраструктурно опремање простора и дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима.

Подручје ПДР-а заузима површину од близу 27 хектара на делу територије општине Земун, између Батајничког друма, саобраћајнице Т-6, Новог новосадског пута и саобраћајнице Т-7. Предложеним планским решењима дате су површине јавних намена, као што су мрежа саобраћајница са инфраструктуром, терминус јавног превоза и поред њега површина за зелену пијацу, као и мерно-регулациона станица дистрибутивног гасовода. У оквиру површина намењених за остале намене планирају се мешовити градски центри и комерцијални садржаји, а у функцији саобраћаја планиране су и бициклистичке стазе у регулацији саобраћајница.

Поред предвиђене изградње близу десет нових саобраћајница, пешачке и бициклистичке стазе, планира се изградња нових цевовода и измештање постојећег цевовода пречника један метар, док ће сви цевоводи мањег пречника бити укинути и замењени минималним пречником од 150 мм. На подручју плана нема изграђене канализације употребљених вода, тако да се предвиђа изградња канализације употребљених вода минималног пречника 250 мм, која ће се прикључити на постојеће реципијенте у Новом новосадском путу и Батајничком друму. Постојећа атмосферска канализација биће реконструисана и изграђени нови колектори за прикупљање воде са коловоза.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1752105-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-auto-puta-beograd—novi-sad-m22-saobracajnice-t6-ulice-cara-dusana-i-naselja-nova-galenika/