Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд

By 1. фебруара 2021. Вести, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. фебруара до 5. марта 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улица краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. марта 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 5. мартом 2021. године.5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

План детаљне регулације подручја између привредне зоне „Ауто-пут“ и Аеродрома „Никола Тесла“, треба да дефинише површине јавне и остале намене и правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, као и да одреди капацитете изградње у складу са могућностима простора и инвестиционим потенцијалима. Површина обухваћена планом износи око 256 хектара.

Простор се налази северно од заштитног коридора Аеродрома „Никола Тесла“. Са јужне стране је Сурчинска улица у рангу улице првог реда, а са северне стране је саобраћајницца 2а-2а која је такође улица првог реда. Остале планиране саобраћајнице, унутар предметног подручја, су део секундарне уличне мреже и планирају се у рангу приступних и сабирних улица, а планом су одређене и саобраћајнице са обостраним бициклистичким стазама.

Територија припада Централном и Батајничком канализационом систему. Каналисање подручја спроводи се по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода. У оквиру границе плана, а ни у непосредној близини нема изграђене градске канализационе мреже, што значи да изградњи канализационе мреже на овом подручју мора да претходи како изградња неосредних реципијената тако и израдња и пуштање у рад низводних реципијената.

На подручју се планирају три локације за објекте предшколских установа, са максималним капацитетом за по 270 корисника, затим две локације за објекте основне школе, укупног капацитета од 1600 ученика, као и једног објекта за установу примарне здравствене заштите. Планира се и изградња објеката за смештај старих особа и радне јединице центра за социјални рад, а за све објекте јавних служби биће обавезна верификација идејних решења на Комисији за планове Скупштине града Београда.

Планиране су и површине за спортско-рекреативне комплексе који су намењени за тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на националном и међународном нивоу. У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђене су површине за породично становање, мешовите градске центре и комерцијалне садржаје.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779348-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-privredne-zone-autoput-i-aerodroma-nikola-tesla-gradska-opstina-novi-beograd_2/