Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), Нови Београд – I фаза

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 11. октобра до 10. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 2. децембра 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 10. новембром 2021. године.

Прва фаза Плана детаљне регулације подручјa између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ“) обухвата простор између улица Јурија Гагарина, Омладинских бригада, комплекса „Airport City“, Земунске улице, комплекса „Movem“, лесног одсека, заштитне зоне далековода и планиране саобраћајнице Нова 4, укључујући и саму саобраћајницу. Циљ израде плана је дефинисање намене површина и правила уређења и грађења на простору бивших фабрика „ИМТ“ и „ФМО“, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, тако да се оптимално искористе потенцијали овог простора и омогући ефикасно и одрживо коришћење градског грађевинског земљишта. Површина обухваћена планом износи око 47,8 хектара.

Површине јавне намене планирају се за саобраћајнице, инфраструктурне објекте и комплексе и објекте и комплексе јавних служби. Површине остале намене су намењене за становање, мешовите градске центре и за комерцијалне садржаје.

Планирају се три локације за објекте предшколских установа максималног капацитета 270 корисника, као и четири депанданса предшколских установа. Укупан планирани капацитет предшколских установа у обухвату плана износи 1160 деце.

За смештај ученика основно-школског узраста обезбеђене су локације у оквиру два планирана објекта основних школа, и то укупног капацитета од 1680 ученика, распоређених у 56 одељења. Одређена резерва у капацитету планираних основних школа ће служити за прихват дела популације деце школског узраста у оквиру ширег гравитационог подручја.

Објекат примарне здравствене заштите – Огранак Дома здравља Нови Београд, који се налази у Улици Омладинских бригада бр. 104 задржава се на постојећој локацији.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1787709-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-ulica-jurija-gagarina-i-zemunske-imt-novi-beograd—i-faza_2/