Skip to main content

Јавни увид у нацрт ПДР привредне зоне уз Северну тангенту

ЈАВНИ УВИД У Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 17. јуна до 16. јула 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 8. августа 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. јула 2019. године.

У току је јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину. Границом Плана обухваћен је део територије градске општине Палилула, простор између границе Плана детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута-сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута-М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9) („Сл. Лист града Београда“, бр. 24/10) и границе Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправеград Београд (целине I-XIX) („Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Површина обухваћена Планом износи око 105 ha.

Циљеви израде Плана су: стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине, активирање локације која је од великог интереса за улагање, привођење намени неизграђеног грађевинског земљишта, дефинисање површина јавне и остале намене, дефинисање капацитета за реализацију планираних садржаја у складу са смерницама плана ширег подручја, дефинисање правила уређења и грађења, опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром.

У оквиру јавних површина планирају се саобраћајнице, инфраструктурни објекти и комплекси, зелене површине и водне површине. Површине осталих намена планирају се за привредне зоне.

Више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1761636-javni-uvid-u-nacrt-pdr-privredne-zone-uz-severnu-tangentu-severno-od-naselja-ovca-gradska-opstina-palilula-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/