Skip to main content

Јавни увид у Нацрт ПДР за део објеката система водоснабдевања Макиш – Младеновац (прва фаза)

By 8. октобар 2020.октобар 12th, 2020Вести, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, Градскa општинa Гроцка – I фаза са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. октобра до 9. новембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. новембра 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 9. новембром 2020. године.

План детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик треба да обезбеди основ за изградњу објеката водоснабдевања на подручју Градских општина Гроцка и Сопот. Израда плана подељена је у две фазе, које обухватају 18 локација за изградњу објеката водоснабдевања (резервоари, црпне станице и др.) са приступним саобраћајницама и везама до постојеће, односно планиране мреже инфраструктуре.

Већина домаћинстава у општини Гроцка снабдева се водом из бунара недовољно доброг квалитета због високог нивоа подземних вода и непостојања канализационе мреже. Отпадне воде се из свих насеља, осим делимично у насељу Гроцка, испуштају у старе бунаре или септичке јаме, а индустријске директно у водотоке. Насеље Мала Иванча на територији општине Сопот такође није повезано на градски систем и има изражен недостатак снабдевања водом.

За потребе дефинисања недостајућих количина воде и неопходних објеката, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је током 2015. и 2016. године, израдило идејно решење снабдевања водом насеља на подручју ГО Гроцка и идејно решење снабдевања водом насеља Мала Иванча, а елементи ових идејних решења уграђени су у план. Идејним решењем предвиђени су и везни цевоводи са регионалног водовода Макиш – Младеновац  до сваке од локација али оне нису предмет овог плана.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cyr/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1776666-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-objekata-sistema-vodosnabdevanja-makis—mladenovac/