Skip to main content

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације бање у Овчи, ГО Палилула

By 4. децембар 2017.Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 4. децембра 2017. године до 5. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 18. јануара 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије 1, најкасније до 5. јануара 2018. године.

Иницијативу за израду овог плана покренула је Дирекција за грађевинско замљиште и изградњу Београда након израде елабората „Детаљних истраживања терена за израду геолошко – геотехничке документације за потребе ПДР дела насеља Овча – инжењерскогеолошке подлоге и геопотенцијал“, којим је утврђена издашност и лековита својства геотермалних подземних вода на овом локалитету.
Основни циљ израде плана је стварање услова за будућу организовану експлоатацију истражених природних ресурса, кроз формирање спортско рекреативних и туристичко бањских комплекса, као дела туристичке понуде Београда.
Остали циљеви су дефинисање правила градње за део стамбеног насеља и планирану комерцијалну зону, задовољење потреба шире територије насеља у смислу јавних служби, регулисање саобраћајница у спонтано насталом делу насеља, инфраструктурно опремање, посебно каналисање отпадних и атмосферских вода и регулација постојећих канала.
Највећи потенцијал локације су: повољне хидрогеолошке карактеристике подручја погодне за развој здравствено – рекреативног туризма и могућност комбиновања разних облика туризма (излетнички, рекреативни, спортски, транзитни, туризам трећег доба, екскурзиони, конгресни и сл.)
За предметни план урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, што има за циљ да се негативни утицаји сведу на најмању могућу меру.
Јавни увид је могућ до 5. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 Више информација