Skip to main content

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд

By 31. октобар 2017.Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (у сутерену) од 1. новембра до 1. децембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату) 14. децембра 2017. године.у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Kраљице Марије 1, најкасније до 1. децембра 2017. године.

Нацрт плана детаљне регулације Блока 13 у Новом Београду налази се на јавном увиду од 1. новембра до 1. децембра 2017. године. Циљ израде плана је дефинисање потенцијала Блока 13 за трансформацију, односно реконструкцију и изградњу објеката у типологији отвореног блока, дефинисање јавног интереса и стварање услова за унапређење коришћења постојећих садржаја.

Током 2016. године спроведен је конкурс на коме су добијена урбанистичко-архитектонска решења, којима је одређен однос новог објекта, концертне дворане (на темељима раније започетог Музеја револуције) према споменику културе Палата Савезног извршног већа, Дунаву и постојећем зеленилу. Конкурсни радови су били основ за формулисање планског решења у делу Блока 13, а нацрт плана даје могућност расписивања јавног међународног архитектонског конкурса за објекат концертне дворане, у циљу дефинисања најбољег решења за такав објекат.

Површина плана је око 47 хектара и обухвата део територије градске општине Нови Београд између Булевара Михаила Пупина, Улице Ушће, Булевара Николе Тесле и регулације сервисне саобраћајнице ка Блоку 12. Површине јавне намене планиране су за објекте државне администрације и установа културе од националног значаја, затим за инфраструктурне објекте, као и за јавне саобраћајне површине.

Палата „Србија“ као објекат репрезентативног комплекса државних органа – центар републичког значаја, остаје инкорпорирана у парковски уређен простор, док су темељи Музеја револуције планирани за уклањање и на том простору се планира објекат концертне дворане, који ће имати основне карактеристике првонаграђеног решења са конкурса. Уз садржаје концертне дворане предвиђени су и пратећи комерцијални садржаји. Капацитети предвиђени првонаграђеним решењем подразумевају око 27.000м2 бруто развијене грађевинске површине културних садржаја концертне дворане, око 19.000м2 комерцијалних садржаја и око 29.000м2 подземних етажа, са око 1.000 планираних паркинг места.

Планске активности у Блоку 13 започете су израдом првог послератног Генералног урбанистичког плана Београда 1950. године. Основно полазиште представљале су „Руководне идеје за пројектовање Новог Београда“ Николе Добровића из 1946. године. Кључна поставка овог плана била је изградња модерног града на левој обали Саве, Новог Београда, као главног града Федерације према принципима савременог урбанизма заснованим на Ле Корбизијеовим начелима Атинске повеље.

baner_planovi_u_radu_blok13

 Више информација