ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКОВА 18А И 69, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 29. јуна до 28. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 27. августа 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 28. јулом 2020. године.

Подручје Плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина Нови Београд, припада централној зони Београда и представља контактну зону градског језгра са савском обалом. Потенцијал простора је у чињеници да су највећим делом евидентиране неуређене зелене површине, као и пословни комплекси грађевинских фирми који су неуређени и запуштени. Површина обухваћена планом износи око 13 ха.

Делови блокова 18а и 69 се налазе унутар мреже и на раскршћу саобраћајница високог ранга у систему саобраћаја града (ауто-пут, Улица Јурија Гагарина, Улица Савски насип, УМП, железничка пруга) што представља извесно ограничење у смислу формирања грађевинских целина и остваривања приступа, али и потенцијал због добре повезаности са осталим деловима града.

У постојећем стању, највећи део територије плана чине неизграђене и неуређене површине, грађевинска индустрија, друмска и железничка мрежа. Досадашњи начин коришћења земљишта је неадекватан, како са еколошког тако и са економског аспекта. Локација је добро позиционирана и саобраћајно повезана са садржајима у окружењу и шире.

Поред планираног уређења саобраћајнице Савски насип и њеног повезивања са улицама Јурија Гагарина и Владимира Поповића, на подручју плана предвиђена је и реализација комерцијалних садржаја, што ће пратити инфраструктурно опремање као и активирање слободног простора за јавне садржаје. Реализација планираних зелених површина значиће допринос заштити животне средине од загађеног ваздуха и буке, омогућиће се визуелна заштита контактних зона као и биоеколошко и естетско обликовање простора.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774446-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-blokova-18a-i-69-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/