Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

By 20. јануар 2020.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 20. јануара до 20. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату) 26. марта 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 20. фебруаром 2020. године.

Циљ израде Плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж је да се кроз сагледавање просторних могућности предметне локације и окружења, а у складу са Планом генералне регулације, оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта. Граница плана обухвата део територије ГО Вождовац и део територије ГО Звездара, а површина обухваћена планом износи око 110 хектара.

По свом висинском положају територија обухваћена границом плана припада  трећој и четвртој висинској зони водоснабдевања града Београда. На територији обухваћеној границом плана налази се примарни водовод четврте зоне и примарни водовод треће зоне који се делом своје трасе налазе у површинама остале намене, па је планом предвиђено њихово измештање у регулацију планираних саобраћајница.

Према Генералном решењу београдске канализације територија обухваћена границом плана припада Централном канализационом систему и то делу на коме је планиран сепарациони систем каналисања. Реципијент атмосферских вода је Кумодрашки поток, а реципијент употребљених вода је Kумодрашки општи колектор (ван границе плана) чији су капацитети пријема вода искоришћени. Ради растерећења постојећег колектора приступило се изградњи Новог кумодрашког кишног колектора и до сада је изведена траса колектора од Новог мокролушког колектора до Витановачке улице. Услов за прикључење објеката  са територије плана на градске инсталације канализације  је завршетак изградње осталих деоница Новог кумодрашког кишног колектора и ретензије „Кумодраж 1“.

Укупан планирани капацитет предшколских установа у обухвату плана износи 1240 деце, а планиране су четири локација за објекте предшколских установа, као и два депанданса предшколских установа. У оквиру два планирана објекта основних школа планиран је смештај ученика основношколског узраста, и то 1040 ученика у једном објекту и 720 ученика у другом. Једна локација је предвиђена за средњу школу капацитета 720 ученика, а у границама плана предвиђена је и изградња једног објекта за установу примарне здравствене заштите.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769570-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-naselja-kumodraz/