Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. марта до 31. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 12. маја 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 31. мартом 2022. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Циљ израде Плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село је дефинисање површина јавне и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја и утврђивање правила уређења и грађења предметног простора у складу са планираним капацитетима изградње. Површина обухваћена Планом износи око 84 хектара.

Поред јавних површина за саобраћајнице и пратећу инфраструктуру, планиране су површине за објекте и комплексе јавних служби. Планирана је једна локација за објекат предшколске установе у блоку 20, као и три депанданса предшколских установа. Укупан планирани капацитет предшколских установа у обухвату плана износи 510 деце. Планирана је по једна локација за установу примарне здравствене заштите и простор за кориснике социјалне заштите.

У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђене су површине за становање и површине за комерцијалне садржаје.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1792299-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-naselja-kumodraz-selo—opstina-vozdovac_2/